Xem thêm

Nghe kinh sám hối hằng ngày tiêu trừ nghiệp chướng

Phap Ngo Thich
Hình ảnh chỉ dẫn: Nghe kinh sám hối Hằng ngày, trong cuộc sống chúng ta, không thể tránh khỏi những sai lầm và lỗi lầm. Nhưng không phải ai cũng biết cách xoá bỏ những...

nghe kinh sám hối Hình ảnh chỉ dẫn: Nghe kinh sám hối

Hằng ngày, trong cuộc sống chúng ta, không thể tránh khỏi những sai lầm và lỗi lầm. Nhưng không phải ai cũng biết cách xoá bỏ những nghiệp chướng này. Đối với những người tu học Phật pháp, việc niệm Phật là điều đơn giản. Nhưng đối với người bình thường, việc này có thể khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần chọn phương pháp đơn giản nhất và theo tùy duyên mà thực hiện.

Không cần tuân theo một trật tự cụ thể nào, chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật, và lạy phật với tâm thành kính, tâm bình an, đều mang lại hiệu quả. Đây là cách để chúng ta tiêu trừ những nghiệp chướng và xoá bỏ những sai lầm.

Đặt hương và cắm hương xong, chúng ta hãy quỳ đọc những lời sau đây:

"Cúi đầu lạy trước Bửu Ðài. Con xin sám hối từ rày ăn năn; Xưa nay lỡ phạm điều răn Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh; Gây ra nghiệp dữ cho mình, Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương Giết ăn hoặc bán không lường. Vì long tham lợi quên đường thiện nhân.

Oan oan tương báo cõi trần, Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao; Xét ra nhơn, vật khác nào. Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay; Lại thêm trộm sản cướp tài, Công người cực nhọc hằng ngày làm ra; Lòng tham tính bảy, lo ba, Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân; Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, Làm cho người phải lắm lần than van; Tà dâm tội nặng muôn ngàn, Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay; Vợ con người phải lầm tay, Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời; Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi; Vọng ngôn giả dối ngoài môi, Chuyện không nói có, có rồi nói không; Dụng lời đâm thọc hai lòng, Phân chia quyến thuộc, vợ, chồng, anh, em; Mắng nhiếc chưởi rủa pha gièm. Xóm làng cô bác chị em không chừa; Nói lời vô ích dây dưa. Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều; Uống rượu sanh hại rất nhiều, Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiên; Say sưa ngã gió đi xiên; Nằm bờ té bụi như điên khác nào; Loạn tâm cuồng trí mòn hao, Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà; Xan tham những của người ta, Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng;

Nết sân nóng giận không chừng, Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng; Si mê tin chạ chẳng phòng, Nghe đâu theo đó không thông chánh tà; Chẳng tin Phật Pháp cao xa Thậm thâm vi diệu bao la trên đời; Nếu con cố ý phạm lời, Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn; Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo; Phạm nhằm ngũ giới thập điều. Vì nhân thân, khẩu, ý, nhiều lầm sai; Lỗi từ kiếp trước lâu dài, Ðến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen; Hoặc vì tà kiến đã quen, Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin;

Cho rằng người chết hết sinh, Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, Hoặc phạm thường kiến tội dày, Sống sao đến thác, sanh lai như thường; Tội nhiều kể cũng không lường, Vì con ngu dốt không tường phân minh; Dễ duôi Tam Bảo, hại mình, Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà;

Cho nên Chơn Tánh mới là, Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu; Hóa nên khờ dại đã lâu, Ðể cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay; Khác nào bèo bị gió quay, Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông; Xét con tội nặng chập chồng, Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này; Con xin sám hối từ đây, Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho; Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào;

Tâm lành dốc chí nâng cao, Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn; Cho con khỏi chốn mê hồn, Ðến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề; Thoát vòng khổ não tối mê, Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi; Ngày nay dứt bỏ việc đời, Căn lành gieo giống chẳng rời công phu; Mặc ai danh lợi bôn xu, Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần; Trước là độ lấy bổn thân, Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu; Sám hối tội lỗi đủ điều, Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây; Tôi xin hồi hướng quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường; Cùng là thân thích tha phương, Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay; Chúng sanh ba giới bốn loài, Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu; Nghe lời thành thật thỉnh cầu, Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này; Bằng ai xa cách chưa hay, Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng; Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai; Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài. Ðạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành; Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành. Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian."

Điều này sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi vòng xoay của khổ đau và hưởng thụ sự thảnh thơi trong cõi Cực Lạc. Hãy cùng nhau niệm Phật và sám hối hàng ngày để tiêu trừ những nghiệp chướng, xoá tan những sai lầm và thực hiện cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo. Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát.

1