Vài hình ảnh xây chùa (3) (sàn tầng hai)

0
129
Xin gửi đến quí phật tử vài hình ảnh: