THIỀN ĐỊNH LY THAM (2)

0
2
     Thiền định ly tham chú trọng đồng thời đến cả hai quá trình chuyển hóa cảm xúc và vọng tưởng.
    Lý thuyết Sơ thiền của Thiền định ly tham được vận dụng để trị liệu và chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực của con người trong đời sống xã hội và làm nền tảng tiến sâu vào các bậc thiền định cao hơn. Lý thuyết này chủ yếu tập trung ở năm thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Việc trị liệu và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành tích cực hoàn toàn có thể vận dụng thêm các thành tựu của Tâm lý học hiện đại.
                                        Trích: Thiền Định Ly Tham