GS Cao Huy Thuần thăm chùa DP

0
100

Hôm nay, ngày 25/2/2014, GS Cao Huy Thuần viếng thăm chùa Diệu Pháp. GS có lời mời chư Tăng chùa Diệu Pháp tham gia viết các tạp chí khoa học, Phật học.

Triết gia Bùi Văn Nam Sơn thứ ba từ phải sang