Thông báo danh sách các hủ cốt được thủy táng vào ngày 25/07/2010

0
136

STT

Họ Và Tên

Năm sinh

Năm mất

CỐT SỐ

1

NGUYỄN THỊ CẬN

1867

1920

01

2

BÙI THỊ XUÂN
 
 

1926

02

3

LÊ VĂN PHỤNG

1870

1949

03

4

HỒNG THỊ DỌI

1897

1927

05

5

TRẦN THỊ TRÒN

11/6 Ất Tỵ

365

6

NGUYỄN THỊ TRỪ

20/7 Tân Mùi

355

7

NGUYỄN THỊ NGÀN

1920

4/10/1988

353

8

VÕ THỊ HUỆ
 
 

1923

18/5/1988

348

9

BÀ TỴ

10

10

NGUYỄN THỊ ĐIỂU
 
 

12

11

CÔNG PHÚC HOÀNG

336

12

LÊ KHẢ ÁI

9/12/2008

9/12/2008

279

13

NGÔ THỊ THU TIÊN

20

14

MÃ MỘC

21

15

PHẠM THỊ TÁM

26

16

PHẠM VĂN ĐỒNG

1980

277

17

PHÚ VĂN HOÀNG

10/6/1960

17/10/1962

28

18

BÙI VĂN THỐNG

31

19

DƯƠNG THỊ TIÊM

1986

38

20

VÔ VĨNH BIỆT QUỐC

HÙNG

5/11/1967

23/6/1984

39

21

ĐỖ VĂN TRỌNG

2/3/1982

42

22

NGUYỄN THỊ CẬY

56

23

HỒNG THỊ BỔNG

1939

1948

63

24

LÂM VĂN XOI

64

25

ĐẶNG TIẾN

6/10/1947

79

26

NGUYỄN THỊ NỞ

80

27

DƯỚI MÁI LANG

111

28

CHÂU THỊ BÚI

115

29

NGUYỄN QUỐC BẢO

1974

1983

123

30

NGÔ THỊ CỤI

131

31

NGUYỄN THỊ GÁI
 
 

11/9/1989

141

32

LÝ TÀI

1911

3/11/1981

142

33

NGUYỄN HOÀNG MINH

2/1976

160

34

NGUYỄN DUY TRINH

161

35

TRỊNH VĂN ÚT

187

36

NGUYỄN VĂN PHÒNG

231

37

NGUYỄN THỊ LẦU

1930

29/1/2008

237

38

NGUYỄN Y QUÝ

1933

242

39

VÕ THỊ XƯƠNG

6/7/1928

216

40

THÁI VĂN BẢO

11/6/1950

245

41

TRẦN VĂN ĐƯỢC

257

42

MAI THỊ PHƯƠNG TRANG

1972

3- Quý Sửu

273

Trên đây là danh sách các hủ cốt gửi tại chùa Diệu Pháp sẽ thủy táng vào ngày 25/10/2010. Quý vị nào là thân nhân của những hủ cốt trên có nguyện vọng muốn được giữ lại cốt thì xin vui lòng gặp thầy Phương Bảo để đăng kí.
 
Kính thông báo
 
CHÙA DIỆU PHÁP