THIỀN ĐỊNH LY THAM (3

0
2
THIỀN ĐỊNH NGUYÊN THỦY
Thiền định nguyên thủy là tiến trình chuyển hóa nội tâm theo chín cấp bậc tăng dần mức độ vi tế để dẫn đến sự giác ngộ. Chín cấp bậc thiền định gồm có: Bốn thiền sắc giới (Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền), Bốn định vô sắc (Không vô biên xứ định, Thức vô biên xứ định, Vô sở hữu xứ định, Phi tưởng phi phi tưởng xứ định) và Diệt thọ tưởng định. Chín cấp bậc này là bản thể của Thiền định ly tham nói riêng và Phật giáo nói chung; là xương sống cốt lõi giữ vai trò nâng đỡ và kết nối tất cả các dòng thiền thuộc về chánh pháp của Phật; là quỹ đạo đảm bảo việc thực hành thiền định luôn trong khuôn khổ giá trị Phật giáo; là chu vi bao quanh một hình tròn đầy đặn, viên dung Thiền định nguyên thủy và Thiền định đại thừa trong đó.
Vì Thiền định nguyên thủy rất quân bình giữa sự chuyển hóa cảm xúc và chuyển hóa vọng tưởng nên ít chú trọng nhấn mạnh thực tại tuyệt đối như Thiền định đại thừa.
Xét về góc độ quốc gia, sự bắt đầu hình thành Thiền định nguyên thuỷ hoàn toàn thuộc về Ấn Độ.
                                                      Trích: Thiền Định Ly Tham