Xem thêm

Phật Giáo và Tam Tạng: Kinh, Luật, và Vi Diệu Pháp

Phap Ngo Thich
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Nó là lời giáo huấn của Đức Phật, người đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trải qua 45 năm,...

Phật Giáo Là Gì & Tam Tạng: Kinh, Luật, Vi Diệu Pháp

Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Nó là lời giáo huấn của Đức Phật, người đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trải qua 45 năm, Đức Phật đã truyền bá lời giáo của mình cho đến khi Ngài tịch diệt Niết Bàn. Phật giáo bao gồm ba phần chính: Pháp học Phật giáo (Pariyattisāsana), Pháp hành Phật giáo (Paṭipattisāsana), và Pháp thành Phật giáo (Paṭivedhasāsana).

Pháp học Phật giáo là nền tảng căn bản của Phật giáo và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển pháp hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo. Nếu không có pháp học Phật giáo đúng, không thể có pháp hành Phật giáo đúng và pháp thành Phật giáo. Pháp học Phật giáo gồm những lời giáo huấn và những điều răn dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm, được ghi lại trong Tam Tạng. Tam Tạng bao gồm lời của các hàng đệ tử, chư thiên, và phạm thiên, được Đức Phật nhắc lại hoặc xác nhận.

Phật ngôn là một phần quan trọng của pháp học Phật giáo. Nó được coi là Tam Tạng và chú giải Pāḷi. Tam Tạng gồm những lời giáo huấn của Đức Phật và chú giải là lời giải thích của Đức Phật và chư Thánh Arahán. Pháp học Phật giáo là cơ sở của Phật giáo và quyết định đến pháp hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo.

Phật ngôn được chia thành ba thời kỳ: Phật ngôn đầu tiên, Phật ngôn thời kỳ giữa, và Phật ngôn cuối cùng. Phật ngôn đầu tiên là bài kệ mà Đức Phật tự thuyết ở trong tâm sau khi chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Phật ngôn cuối cùng là lời nhắn nhủ cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài tịch diệt Niết Bàn. Phật ngôn giữa là những lời giáo huấn và điều răn dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm.

Tạng Luật là một phần quan trọng khác của toàn giáo pháp của Đức Phật. Nó gồm những điều giới và những phép hành tăng sự, điều cho phép và không cho phép, và những việc nên làm và không nên làm. Tạng Luật có năm bộ: Pārājikapāḷi, Pācittiyapāḷi, Mahāvagga, Cūḷavagga, và Parivāra. Đức Phật là người duy nhất chế định và ban hành Tạng Luật.

Tam Tạng là một phần khác của toàn giáo pháp của Đức Phật. Nó gồm ba tạng: Tạng Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vi Diệu Pháp. Tạng Luật chứa những điều giới và phép hành Tỳ-khưu và Tỳ-khưu ni. Tạng Kinh chứa những lời giáo huấn của Đức Phật trong suốt 45 năm. Tạng Vi Diệu Pháp chứa những pháp hiệu phù hợp để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Phật Giáo và Tam Tạng là một phần quan trọng của văn hóa và tôn giáo Việt Nam. Chúng mang lại sự an lạc và giúp con người giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

1