Xem thêm

Những bài hồi hướng: Ý nghĩa và hữu ích cho chúng sanh

Phap Ngo Thich
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa Giới thiệu Bạn có biết rằng bài hồi hướng là công cụ hữu ích giúp ta tạo công đức và phước báu cho bản thân cũng như cho...

Những bài hồi hướng hay nhất, ý nghĩa, hữu ích cho chúng sanh Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Giới thiệu

Bạn có biết rằng bài hồi hướng là công cụ hữu ích giúp ta tạo công đức và phước báu cho bản thân cũng như cho chúng sanh? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những bài hồi hướng hay nhất và ý nghĩa của chúng. Hãy đọc tụng những bài này sau khi niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh , nghe Pháp, hay thực hiện những việc thiện...

Những bài hồi hướng căn bản

Bài hồi hướng căn bản

Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần). Nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, chư A La hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức , phước báu từ vô lượng kiếp đến nay cho tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ trong, ngoài, trên, dưới của con và Oan Gia Trái Chủ của ông (bà)………. (người bị bệnh) đầy đủ công đức phước báu siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần)

Bài hồi hướng mẫu chung

Nam mô A Di Đà Phật. (Niệm 3 lần, xá 3 lần). Nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thần Hộ Pháp, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ vô lượng kiếp con đã gieo tạo được do niệm Phật, lạy Phật, trì Chú, giúp đỡ, cứu mạng chúng sinh cho đến bây giờ. Xin hồi hướng hết cho Oan gia trái chủ, nghiệp chướng trong thân, tâm (hoặc đau vùng nào thì nêu tên vùng đó), cho cửu huyền thất tổ bảy đời, chín kiếp nội, ngoại đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ và hồi hướng cho con (hoặc những người thân quen nhờ hồi hướng giúp) bình an, mạnh khỏe, khai thông trí tuệ, phát tâm bồ đề, ăn chay, niệm Phật, tu hành tinh tấn đắc quả thành Phật. Nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. (Niệm 3 lần, xá 3 lần)

Lưu ý: Quý vị hồi hướng trước khi thiền, lễ Phật hay trong mọi tình huống đều được vì công đức và phước báu Quý vị đã gieo tạo được từ vô lượng kiếp rồi.

Bài hồi hướng trên được làm mẫu chung cho tất cả các trường hợp khó khăn mà cá nhân đang gặp phải. Hồi hướng ít nhất 3 lần. Lặp đi, lặp lại càng nhiều càng tốt, nếu bệnh nặng thì hồi hướng ngày 108 lần/ngày. Nếu muốn hồi hướng cho người thân hay bất cứ ai cần sự giúp đỡ thì nêu họ tên và tuổi (có thể thêm địa chỉ càng tốt) đều có hiệu quả như mong muốn. Hồi hướng cho hương linh, theo họ tên và ngày tháng năm mất, cửu huyền thất tổ sẽ được đón nhận rất hoan hỷ và siêu về cảnh giới đã được chúng ta chủ tâm giới thiệu. Ghi chú: "Cùng với con" nghĩa là cộng hưởng công đức của bất cứ chư vị nào mà mình cảm mến hay có nhân duyên (Ví dụ: Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân .v.v…) đều giúp ta có thêm công đức tăng hiệu quả hồi hướng nhiều lần. Quý vị muốn chứng nghiệm thực tế phương pháp này thì sau khi hồi hướng (3 lần) xong hãy lắng tâm lại để kiểm tra cơ thể của mình còn đau nữa hay không hoặc người nào đã được ta hồi hướng có chuyển biến tốt không. Kiểm nghiệm thấy có kết quả rồi thì những lần sau chúng ta mới có đủ niềm tin và thường xuyên hồi hướng khi có bệnh do chính Oan Gia Trái Chủ đang làm chúng ta đau, hay hồi hướng trợ giúp cho người khác được nhiều lợi ích.

Những bài hồi hướng khác

Bài hồi hướng 1

Nguyện đem công đức này: Hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, chúng sanh an lạc. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn, hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì! Hôm nay, con xin thành tâm sám hối . Nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng tâm niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc thế giới. Hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát tâm Tín - Nguyện - Hạnh niệm Phật, siêu sanh Tịnh Độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ. Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện cầu A Di Đà Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong thập phương pháp giới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên thành Phật Đạo.

Bài hồi hướng 2

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ Đề Hết một báo thân này Đồng sanh nước Cực Lạc.

Bài hồi hướng 3

Niệm Phật (Lạy Phật…) công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng Phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát (Sớm vãng sanh cõi Phật A Di Đà) Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo. Niệm Phật (Lạy Phật, Tụng kinh…) công đức tuyệt vời, Xin đem hồi hướng khắp người gần xa. Chúng sanh pháp giới Ta Bà, Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. Nguyện tiêu tam chướng não phiền, Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời. Nguyện bao nghiệp tội xa rời, Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. Nguyện về Tịnh Độ nước nhà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh, Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. Nguyện đem công đức lành, Hồi hướng cho tất cả. Chúng con với chúng sanh, Đều chứng thành Phật quả.

Ấn Quang Đại Sư khai thị

Không luận xuất gia, tại gia đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác, đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm khác. Nếu như vọng niệm chợt sanh, ngay đó liền phải dứt trừ. Thường luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm, dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở. Luôn nghĩ tất cả đều là Bồ Tát, chỉ ta là kẻ phàm phu. Nếu y lời này dụng công tu hành, quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Tâm Hướng Phật/St!

1