Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Phap Ngo Thich
Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng 1. Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh: "Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị,...

Truyền Thuyết Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng

1. Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh:

"Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha"(3 lần)

2. Tụng ba lần Chú Tịnh Thân Nghiệp Chơn-Ngôn để cho thân được thanh tịnh, sạch sẽ:

"Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha"(3 lần)

3. Tụng ba lần Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn để cho nơi chỗ đất đai và nhà cửa của mình được thanh tịnh:

"Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha"(3 lần)

4. Tịnh Pháp Giới Chơn-Ngôn

Án lam, tóa ha (3 lần)

5. Tịnh Tam Nghiệp Chơn-Ngôn

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

6. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương. Phảng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo, Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh làm lành, Cùng pháp giới chúng sinh, Cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ Đề kiên cố, Xa bể khổ nguồn mê, Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) O (O nghĩa là gõ chuông nếu có)!

7. Lễ Tán Phật

Đấng pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận (xá) O

8. Quán tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười Phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y O

9. Đảnh lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 1 lạy ) O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy ) O

10. Tán lư hương

Lư hương vừa bén chiên đàn Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết tha Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)

11. Chú Đại Bi

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

12. Bài tựa về Địa Tạng Bồ Tát

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tặng Bổ Tát Ma ha tát. Lạy Đức Từ Bi đại Giáo chủ ! "Địa" là dày chắc - "Tạng" chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, Mây xinh, mưa báu số khôn lường Lành tất, trang nghiêm cảnh dị thường, Người, Trời bạch Phật: Nhơn gì thế ? Phật rằng : Địa Tạng đến Thiên đường ! Chư Phật ba đời đồng khen chuộng Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng Nay con sẵn có thiện nhơn duyên Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng: Lòng từ do chứa hạnh lành Trải bao sế kiếp độ sanh khỏi nàn, Trong tay đã sẵn gậy vàng, Dộng tan cửa. ngục cứu toàn chúng sanh, Tay cầm châu sáng tròn vìn, Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn, Chứng minh công đức của dân Diêm phù!

Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thạnh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bổ Tát Ma ha tát. (câu cuối đọc 3 lần)

13. Văn phát nguyện

Kính lạy Đức Thế Tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện rộng Thọ trì Kinh Địa Tạng Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu ba đường khổ Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ đề Hết một báo thân này Sang qua cõi Cực Lạc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3 lần)

14. Kệ khai Kinh

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp Nay con thấy nghe được thọ trì Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

Nam mô U minh Giáo chủ hoằng nguyện độ sanh Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)

15. Tụng nội dung Kinh

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ

16. Bát Nhã Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệt vô đắc.

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

(Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha - đọc câu này 3 lần)

17. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần).

Phật A Di Đà thân sắc vàng Tướng tốt quang minh không ai bằng Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển Trong quang minh có vô số hoá Phật Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần) Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

18. Sám Thập Phương

Mười phương chư Phật ba đời Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh Sen vàng chín phẩm sẵn dành Oai linh đức cả đã dành vô biên Nay con dâng tấm lòng thiền Quy y với Phật sám liền tội căn Phước lành con có chi chăng Ít nhiều con cũng quyết rằng về Tây Nguyện cùng với bạn tu đây Tuỳ thời cảm ứng hiện ngay điềm lành Biết giờ biết khắc rõ rành Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương Thấy nghe chánh niệm chơn thường Vãng sanh Lạc quốc đồng nương sen vàng Hoa nở thấy Phật rõ ràng Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài Phiền não vô biên thệ dứt trừ Pháp môn tu học chẳng còn dư Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến Phật đạo cùng nhau chứng trí nhứ Hư không cõi nọ dầu cùng Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên Không tình cùng có đồng nguyền Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành

19. Sám Phổ Hiền

Nay con lại nguyện tu hành, Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn: Một là nguyện lạy Thế Tôn Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin Hai khen Phật đức rộng thinh Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca Ba thời sắm đủ hương hoa Tràng phan bảo cái dưng ra cúng dường Bốn vì mê chấp lầm đường Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn Năm suy công đức vàn muôn Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa Sáu khi Phật chứng thượng thừa Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao. Bảy lòng chẳng chút lảng xao Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư Tám thường tu học Đại thừa Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con Chín thề chẳng dám mỏi mòn Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân Mười đem tất cả công huân Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui Mười điều nguyện lớn nguyện rồi Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi tòa sen.

20. Hồi hướng

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết Ngã đẳng dữ chúng sinh Giai cộng thành Phật đạo.

21. Phục nguyện

A Di Đà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, giữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã. Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh đồng thành chủng trí.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ, Đại Bi, A Di Đà Phật (1 lạy)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nhất Thiết Hiền Thánh Chúng, Chư Thượng Thiện Nhân (1 lạy)

22. Tam Tự Quy Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)


This article provides instructions for performing the chanting of the Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, or the Earth Store Bodhisattva Sutra. The article includes various sections, such as the Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn, Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn, and Đảnh lễ Tam Bảo. Each section describes the specific chanting and prayers to be recited. The article also includes the meanings and significance of the various chants and prayers.

By following these instructions, individuals can practice and deepen their understanding of the Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, which is a powerful sutra for seeking blessings and protection from Earth Store Bodhisattva.

Remember to approach the chanting with a sincere heart and focus on the meanings behind the words. May the recitation of this sutra bring peace, clarity, and spiritual growth to all who engage in this practice.

1