Xem thêm

Ý nghĩa bài kệ Khai kinh Pháp hoa của Việt Nam

Phap Ngo Thich
Yếu chỉ kinh Pháp hoa - Cách tiếp cận thực tế của người tu Bài kệ Khai kinh Pháp hoa được coi là ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn tu tập của Phật...

Yếu chỉ kinh Pháp hoa - Cách tiếp cận thực tế của người tu

Bài kệ Khai kinh Pháp hoa được coi là ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn tu tập của Phật giáo. Nhưng để hiểu rõ ý nghĩa của bài kệ này, chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc về yếu chỉ kinh Pháp hoa và cách thức áp dụng nó vào cuộc sống.

Kinh Pháp hoa được xem là chỉ dẫn của Phật và nhận được chỉ dẫn này là vượt xa Tam thừa. Nhờ nhận được yếu chỉ kinh Pháp hoa mà người tu có thể tiến bộ và đạt đến vinh hoa và bình an.

Trong bài kệ, chúng ta thấy ý nghĩa của từ "Bồ-tát" là thành tựu tu hành của chúng ta. Để trở thành Bồ-tát, chúng ta cần phải có tâm tình trong sáng và tiêu chuẩn đạo đức cao, không phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào. Đó là một yêu cầu quan trọng để hiểu và nhận thức về Phật, và cũng là yếu chỉ quan trọng nhất để tu tập theo Phật.

Đồng thời, chúng ta cũng cần phải trở nên trong sáng trong tâm tình và tinh thần. Chúng ta phải trở nên tự do và không lệ thuộc vào các yếu tố vật chất trong cuộc sống, giống như hoa sen mọc từ bùn mà không bị nhiễm bẩn. Chính nhờ vào sự trong sạch tâm tâm, chúng ta có thể đạt được tu hành thừa như hoa sen thơm hương.

Vì vậy, trong bài kệ, chúng ta cần phải nhìn thấy ý nghĩa của việc thực tập kinh Pháp hoa thông qua con đường trong sạch của mình. Chỉ khi trong sạch tâm tâm đến mức Sơ quả Tu-đà-hoàn, tức không lệ thuộc vào cuộc sống vật chất, chúng ta mới có thể thấy được nguyên nhân và hiểu biết sâu sắc về yếu chỉ của Phật.

Hành đạo Bồ-tát và sự thương nhân gian

Theo bài kệ, khi chúng ta nhìn vào một Bồ-tát, chúng ta thấy sự khác biệt giữa hình thiên và Pháp thân của Bồ-tát. Hình thiên của Bồ-tát giống như mọi người, nhưng Pháp thân của Bồ-tát thì không thể nhìn thấy bên ngoài. Chỉ có những người thấy được Pháp thân của Bồ-tát mới được gọi là đắc La-hán.

Ví dụ, khi Phật còn trên thế gian, những người tu thấy Phật và Phật gọi Thiện lai Tỳ-kheo là những người đã chuyển đổi được từ thân phàm thành Thánh thân La-hán trong một niệm tâm.

Điều này được ví dụ bằng hoa sen mọc từ bùn, nhưng chỉ khi đã trở thành sen thì hoa sen không còn dính nước. Điều tương tự cũng áp dụng cho chúng ta, chỉ khi chúng ta đã chuyển đổi nghiệp nhục thành nghệnh la-hán thì chúng ta mới thực sự hiểu và thấy rõ được Chân lý.

Vì vậy, để hiểu rõ yếu chỉ và hạnh Bồ-tát, chúng ta cần phải áp dụng chúng vào cuộc sống và thực tập đúng cách để có kết quả. Chúng ta cần phải xem xét lại bản thân mình xem liệu chúng ta là Bồ-tát mới phát tâm hay đã thành Phật rồi sanh lại.

Nếu chúng ta đã thành Phật rồi và tái sanh lại để giáo hóa chúng sinh, chúng ta phải chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng trong tâm tình thì không khổ. Chúng ta cần phải tu hành theo đạo một cách dễ dàng. Sự thành tựu của chúng ta trong tu tập sẽ phản ánh sự khác biệt giữa những người tu có nghiệp và những người tu không có nghiệp.

Tìm hiểu sâu sắc về ý nghĩa của Bồ-tát đạo

Trong bài kệ, chúng ta được nhìn thấy sự khác biệt giữa các cấp bậc của Bồ-tát và ý nghĩa của từng cấp độ đạo hành. Có hai loại Bồ-tát: Bồ-tát mới phát tâm và Bồ-tát đã thành Phật rồi sanh lại.

Bồ-tát mới phát tâm sẽ tu tập khi nhìn thấy người khác có kết quả tốt, nhưng chỉ tu vài ngày là muốn trở về nhà. Điều này chỉ ra rằng tu tập thực sự là khó khăn vô cùng đối với những người mới phát tâm.

Trên con đường tu hành, càng khó khăn thì Bồ-tát càng ra công tu. Chúng ta cần phải qua từng giai đoạn khó khăn và kiểm nghiệm mình xem mình đang ở vị trí Bồ-tát Thập tín hay qua Thập trụ.

Để tiến lên đến vị trí Bồ-tát Thập hạnh, chúng ta cần phải tu từng cấp độ khác nhau. Chúng ta cần phải vượt qua các giai đoạn sơ tín và áp dụng sáu pháp hay mười pháp Ba-la-mật trong cuộc sống. Chúng ta cần phải trở thành những người thực hành hạnh phúc và trí tuệ để có thể đạt được quả vị Phật.

Đánh giá cuộc sống và công đức Bồ-tát

Cuối cùng, trong bài kệ, chúng ta nhận thức về ý nghĩa của việc hành đạo Bồ-tát đối với cuộc sống và công đức của chúng ta. Hành đạo Bồ-tát không chỉ đơn giản là việc tụng niệm kinh Pháp hoa. Việc tụng kinh Pháp hoa chỉ là đọc văn bản, chưa hiểu và làm việc của Bồ-tát.

Để thực hiện hành đạo Bồ-tát, chúng ta cần phải công việc những việc lợi ích cho người khác. Chúng ta cần phải giúp đỡ những người cần hỗ trợ, nhưng chúng ta không cần hoặc không muốn nhưng người khác cần. Bồ-tát thực sự là những người đã hy sinh tình yêu thương và thậm chí cả mạng sống để cứu giúp người khác.

Hành đạo Bồ-tát có nhiều giai đoạn khác nhau và tùy thuộc vào thân phận và khả năng của mỗi người chúng ta để làm những việc lợi ích khác nhau cho cuộc sống. Chúng ta cần phải nhìn ra rằng chỉ khi công việc của chúng ta giúp ích cho người khác, chúng ta mới có thể tiến bộ trong tu tập và đạt được quan hệ tốt với Bồ-đề.

Kết

Bài kệ Khai kinh Pháp hoa của Việt Nam mang lại nhiều ý nghĩa và hiểu biết sâu sắc về hành đạo Bồ-tát và công đức của chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rõ phương pháp và ý nghĩa của tu tập để có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Hành đạo Bồ-tát đòi hỏi sự cống hiến và tự đánh giá sâu sắc về chính mình. Chúng ta cần phải thực tập và áp dụng những yếu chỉ của Phật vào cuộc sống để có thể đạt được kết quả tốt đẹp.

1