Xem thêm

Tỳ Kheo Thanh Tịnh: Điểm Lạc Quan Trong Con Đường Tu Tập

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Trong con đường tu tập Phật giáo, Tỳ Kheo Thanh Tịnh đóng vai trò quan trọng. Khi Phật giáo ra đời, Tỳ Kheo chỉ cần thọ tam quy liền được thanh tịnh, như...

Giới thiệu

Trong con đường tu tập Phật giáo, Tỳ Kheo Thanh Tịnh đóng vai trò quan trọng. Khi Phật giáo ra đời, Tỳ Kheo chỉ cần thọ tam quy liền được thanh tịnh, như Ngài Xá Lợi Phất chỉ nhờ thấy Phật, nghe bài kệ mà đắc A La Hán. Về sau, số lượng Tăng theo Phật xuất gia ngày càng đông, nhưng không phải ai cũng xứng đáng được đón nhận giới tâm. Đó là lý do vì sao đức Thế Tôn đặt ra giới tướng cho các Tỳ Kheo.

Tỳ Kheo Thanh Tịnh

Một Tỳ Kheo thanh tịnh cần có tâm và tướng thanh tịnh, với tâm và tướng tương ứng với nhau, xứng đáng cho nhơn thiên cúng dường. Vua Tống Nhân Tông đã viết bài phú ca ngợi các Tỳ Kheo như sau: "Phù thế gian tối quý giả, bất như xả tục xuất gia. Nhược đắc vị Tăng, tiện thọ nhân thiên cúng dường. Tác Như Lai chi đệ tử, dữ Hiền Thánh cho tôn nhân. Sanh tiền vi thiên nhơn chi Sư, một hậu định quy ư Thánh quả". Ý nghĩa của một vị Tỳ Kheo thanh tịnh là không có gì quý bằng, xứng đáng được gọi là tối quý giả, xả tục xuất gia, tâm hành đạo và tâm tánh thanh tịnh. Họ là đệ tử đức Thế Tôn, bạn Hiền Thánh, đệ tử các Bồ Tát - những bậc đáng tôn dáng quý trên đời.

Điều Kiện Của Một Tỳ Kheo Thanh Tịnh

Hiện nay chúng ta thuộc hạng trung và hạ căn, luôn gặp phải nghiệp chướng và trần lao. Mặc dù bên ngoài ta có hình tướng Tăng già, nhưng không phải ai cũng xứng đáng. Đức Thế Tôn đã đặt ra quy định truyền giới nhằm tạo ra giới đàn thanh tịnh, để đúng như Pháp truyền trao và lãnh thọ giới pháp, xứng đáng làm đệ tử Phật.

Vậy tư cách của một người được truyền giới và lãnh thọ giới pháp là như thế nào? Đó là tư cách của người lãnh thọ. Người thọ giới Tỳ Kheo nhưng không được mọi người kính trọng là do ba nghiệp thân khẩu ý không được thanh tịnh, sống không được cung kính, chết bị đọa, không biết bao giờ mới được giải thoát. Nay quý vị được đầy đủ nhân duyên về giới đàn Thiện Hòa này lãnh thọ giới pháp, ta được mời làm Tuyên Luật Sư nói những việc cần thiết cho người thọ giới và truyền giới.

Cách Nhận Biết Thanh Tịnh

Cách để biết ta đã đạt tâm thanh tịnh là khi thấy được hảo tướng. Tâm ta niệm Phật, lạy Phật bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, kể cả trong chiêm bao cũng thấy Phật. Khi thấy được hảo tướng, tâm ta tương giao với Phật, Phật lực bổ trợ ta, tâm ta thanh tịnh trở thành Phật tâm. Khi tâm trở thành Phật tâm, tướng Tỳ Kheo hiện ra. Một vị Tỳ Kheo có tướng hảo kỳ diệu, khi đi từ xa đã thấy hảo rồi. Từ đó vua Tống Nhân Tông đã nói "Tối quý giả" là bậc tôn quý hơn cả vua chúa. Chỉ vì trong lòng ta có Phật nên hiện tướng giải thoát, mọi người nhìn ta sanh tâm kính trọng.

Vị Tỳ Kheo Thanh Tịnh

Để trở thành một vị Tỳ Kheo thanh tịnh, ta cần có diễm phúc nhìn Tỳ Kheo như thấy Phật. Khi một Tỳ Kheo thanh tịnh du hóa tại một nơi nào đó, chỗ đó cũng trở thành thanh tịnh. Ngược lại, nếu mọi người nhìn thấy ta mà không an lành, ta biết rằng mình chưa thanh tịnh, nên cần nỗ lực tu tập hơn. Khi đó, ta thọ giới sẽ chắc chắn được đắc giới.

Vị Giới Sư

Trước khi mở đàn truyền giới, người được truyền giới làm giới sư cần là những Tỳ Kheo thanh tịnh. Họ đứng ra thay Phật, thay Hiền Thánh mà tác chứng cho các tân Tỳ Kheo thọ giới. Ban Kiến Đàn chọn những vị giới sư quan trọng vì họ là biểu tượng để các giới tử nhìn lên và phát tâm theo. Giới sư thanh tịnh, giới tử thanh tịnh thì giới pháp mới truyền trao được.

Ý Nghĩa Của Giới

Giới pháp có công năng tẩy rửa tâm phàm thành thánh và từng bước chuyển qua thành đức. Đức này do giới thành tựu, gọi là "giới tướng tương thừa", giới này do giới sư truyền. Khi lãnh thọ giới pháp của Phật, ta cảm nhận mình càng thanh tịnh, càng an lành hơn. Pháp giáo của Phật gồm có: 4 pháp ba la di, 13 pháp tăng tàn, 2 pháp bất định, 30 pháp xả đọa, 90 pháp ba dật đề, 100 pháp chúng học và 7 pháp diệt tránh.

Khuyến Khích Tâm Thanh Tịnh

Trong con đường tu tập, ta thường sống theo vọng duyên, bị trần cảnh chi phối làm ta buông lung những cái đó gọi là nghiệp và giới điều ràng buộc nghiệp. Tuy Kheo không nên xem giới là ràng buộc mình, mà phải nhìn thấy rằng giới ràng buộc nghiệp của ta, giúp ta được giải thoát từ nghiệp. Tùy thuộc vào hạng Tăng là thượng trung hạ mà ta thấy giới là bảo vệ hay ràng buộc. Vị nào thấy giới là bảo vệ đó mới là Tỳ Kheo thanh tịnh. Điều này cần được điều chỉnh và quen dần trong sinh hoạt hàng ngày.

Ôn Luyện Giới Pháp

Sau khi thọ giới, ta cần giữ gìn giới pháp để giới tròn sáng, tâm thanh tịnh và thân trang nghiêm. Điều này là việc quan trọng của người lãnh thọ giới pháp. Khi ta lãnh thọ giới pháp, nó có công năng tẩy rửa tâm phàm thành thánh và từng bước chuyển qua thành đức. Để đạt được điều này, ta phải tuân thủ các quy tắc và luật lệ của giới pháp.

Kết Luận

Nhân ngày khai đạo giới tử, chúng ta cầu mong các vị giới tử thọ giới được đắc giới thanh tịnh sáng suốt. Trở thành đệ tử chân chánh của đức Như Lai, phụng sự Tam Bảo và trang nghiêm giáo hội. Chúng ta hãy trân trọng ngày thọ giới này và biết ơn những cơ hội nhân duyên mà chúng ta được trực tiếp tiếp cận với pháp giáo của Phật.

1