Nghi thức trì chú đại bi - Khiến lòng chúng sanh rung động

Phap Ngo Thich
Nguồn ảnh: chuadieuphap.com.vn Hành trì niệm Chú Đại Bi - Khiến lòng chúng sanh rung động Quán Thế Âm Bồ Tát đã hứa với chúng ta rằng: "Nếu chúng ta có thể tu hành Chú...

nghi thức trì chú đai bi Nguồn ảnh: chuadieuphap.com.vn

Hành trì niệm Chú Đại Bi - Khiến lòng chúng sanh rung động

Quán Thế Âm Bồ Tát đã hứa với chúng ta rằng: "Nếu chúng ta có thể tu hành Chú Đại Bi đúng pháp, khơi lòng thương xót tất cả chúng sinh, lúc đó Ngài sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ứng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trong con mắt hay thân mạng của chính họ".

Trong phần hình trạng tướng mạo đã chỉ rõ mười đặc tính cốt yếu của Thần chú Đại Bi mà quần thượng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi, cho nên mỗi lần tu hành thần chú này, chúng ta phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh. Một cách lý tưởng, để đạt được những công năng mà thần chú mang lại, trong thời gian tu hành, chúng ta phải giữ gìn giới hạnh, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vọng. Phải kiêng cử rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn hôi hám. Tốt nhất là nên ăn chay.

Phải giữ vệ sinh thân thể, thường xuyên tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, không nên để cho trong người có mùi hôi. Trước khi tu hành cũng phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ, nếu trước đó có đi đại tiện, tiểu tiện thì phải rửa tay sạch sẽ trước khi tu hành.

Tóm lại, "Giữ gìn giới trai gái, ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phân đốt đèn, dùng hoa cùng thực phẩm cùng dưỡng, buộc tâm một chỗ", đó là tất cả những điều kiện lý tưởng để chúng ta tu hành Chú Đại Bi. Tuy nhiên, như phần trên đã nói, Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều mỗi khi tu hành chú Đại Bi, đó là thành tâm và không mưu cầu những việc bất thiện. Điều này cho phép chúng ta có thể tu hành bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà... Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời tu hành để cùng nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Quán Thế Âm đã cho chúng ta biết, mỗi lần tu hành thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật đều đến chứng minh.

Nghi thức trì chú Đại Bi - Khiến lòng chúng sanh rung động

Nghi thức trì chú Đại Bi gồm 8 phần cơ bản sau:

  1. Tướng dụng chú Đại Bi
  2. Hành pháp chú Đại Bi
  3. Đảnh lễ
  4. Phát nguyện
  5. Trì niệm
  6. Trì chú
  7. Sám nguyện
  8. Hồi hướng

1. Tướng dụng chú Đại Bi

Phật nói chú này là thần chú quản trị đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ, thần chú diên thọ, thần chú diệt ác, thần chú phá ác nghiệp, thần chú mãn nguyện, thần chú tự tại, thần chú mau lên bậc trời. Trì chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, và chết thì sinh Cực lạc. Quan Âm đại sĩ nói, trì chú này thì hết bệnh, hết nạn, tiêu ác pháp, tăng bạch pháp, như ý, như nguyện, đặc biệt gần chết thì được chư Phật trao tay, muốn sinh tịnh độ nào thì tùy ý mà sinh.

Biểu thường của chú này là tâm đại bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm vô nhiễm trước, tâm không quản, tâm cùng kính, tâm khiêm tốn, tâm không hỗn loạn, tâm không kiến thủ, tâm tuệ giác vô thường. Trì chú này thì phải hành theo biểu thường như vậy.

2. Hành pháp chú Đại Bi

Trì chú Đại Bi, đúng ra, mỗi một ngày đêm phải và chỉ cần 5 biến. Muốn trì chú này thì phải phát bồ đề tâm, rồi kính giữ trại giới, luôn luôn bình đẳng đối với tất cả, và tu hành liên tục. Quan Âm đại sĩ nói, đối với người ấy, ta soi thấy bằng nghìn mắt và nắm giữ bằng nghìn tay. Dưới đây là nghi thức trì chú Đại Bi được lược lại giản dị. Nghi thức này nổi tiếng là hiệu quả.

Một, phùng hành.

Nhất tâm phùng thỉnh Phật Pháp Tăng, vô thường tâm bảo (1 lạy).

Nhất tâm phùng thỉnh đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Nhất tâm phùng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Nhất tâm phùng thỉnh liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Đế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Hai, tác bạch.

Đệ tử họ tên XX, pháp danh XX, phát nguyện trì chú Đại Bi, cầu cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Nguyện đức đại bi Quan Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng vô thường Tâm bảo mật thùy chứng minh gia hộ.

3. Đảnh lễ

Kính lạy Phật Pháp Tăng tâm bảo vô thường trong mười phương bát đới (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như Lai (1 lạy).

Kính lạy các vị pháp vương tử quán đảnh trong pháp hội tuyên thuyết bài chú Tinh túy của đại từ bi mà đứng đầu là đại Bồ tát Tổng Trì Vương, đại Bồ tát Bảo Vương, đại Bồ tát Dược Vương, đại Bồ tát Dược Thượng, đại Bồ tát Đại Thế Chí, đại Bồ tát Hoà Nghiêm, đại Bồ tát Đại Trạng Nghiêm, đại Bồ tát Bảo Tăng, đại Bồ tát Đức Tăng, đại Bồ tát Kim Cang Tăng, đại Bồ tát Hư Không Tăng, đại Bồ tát Di Lặc, đại Bồ tát Phổ Hiền, đại Bồ tát Văn Thù (1 lạy).

4. Phát nguyện

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả các pháp (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được con mắt trí tuệ (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng sinh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện tuyệt hảo (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền tàu bát nhã (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm vượt biển cả khổ đau (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau được các pháp giới định (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau về ngôi nhà vô vi (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân thế pháp tánh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến núi đạo thì núi đạo tự gãy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến vạc sôi thì vạc sôi tự cạn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến địa ngục thì địa ngục tự hủy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến ngạ quỷ thì ngạ quỷ tự no (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến tu lạc thì tu lạc tự hiền (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến súc sinh thì súc sinh tự khôn (1 lạy).

5. Trì niệm Phật

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (21 tăng đến 49 tăng rồi lạy 3 lạy).

Nam mô A Di Đà Phật (như trên).

6. Trì chú Đại Bi

Bạn kiết Tâm Muội Ấn: Tay trái đặt dưới tay phải, các ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Sau đó tu hành ít nhất 5 biến chú theo bản chuẩn ở trên. (Bắt đầu từ câu: Thiên thủ thiên nhãn)

Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà lạ ni:

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ đa. Nam mô ả rị đa. Bà lô yết đế thước bát ra đa. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma hạ tát đỏa bà da. Ma hạ cả rô ni cả da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát đả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông ả rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma hạ bàn đa sa mế. Tát bà ả tha đậu du bằng. A thệ đứng. Tát bà tát đá na ma bà đà. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô cả đế. Cả ra đế. Di hê rị. Ma hạ bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà đứng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma hạ phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa ra ni. Thất phật ra da. Đá ra đá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề đạ, bồ đề đạ. Bồ đà đạ, bồ đà đạ. Đi đế lệ đạ. Na ra cẩn trì. Địa lệ sắt ni na. Ba da ma na, sa ba ha. Tất đà đạ, sa ba ha. Ma ha tất đà đạ, sa ba ha. Tất đà du nghiệp. Thất bàn ra đạ, sa ba ha. Na ra cẩn trì, sa ba ha. Ma ra na ra, sa ba ha. Tất ra tăng a mục khê da, sa ba ha. Sa ba ma ha a tất đà đạ, sa ba ha. Giả cát ra a tất đà đạ, sa ba ha. Ba đà ma yết tất đà đạ, sa ba ha. Na ra cẩn trì, bàn đà ra đạ, sa ba ha. Ma bà lệ thắng yết ra đạ, sa ba ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ đa. Nam mô ả lệ đa, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa ba ha. Án tát điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà da, sa ba ha.

(5 lần, tuỳ theo bình thường; tuỳ thẳng Phạn tự không linh nghiệm bằng, có người kiên nhẫn thử nghiệm thấy như vậy).

7. Sám nguyện

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, vô thiến đến giờ, con vốn có tâm tánh thành tịnh mà lại u mê ám chướng, sống trong pháp tánh bình đẳng mà lại nhân ngã bỉ thử, lỗi gây ra không thể xiết kể, tội bùn đậy khó nỗi hủy diệt. Ngày nay nhờ đại bi của đại Bồ tát, đại lực của đại thần chú, con nguyện được tiêu diệt cả (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, xin đại bồ tát nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con bặt hết yếu tố tội ác, làm theo hạnh nguyện quản đại, đủ đại từ bi, chứng đại bát nhã (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

8. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô thường tâm bảo (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đại Bồ tát Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đại Bồ tát Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như Lai (1 lạy).

Kính lạy liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, La Hán, liệt vị Phạn Vương, Đế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Thầy Thích Trí Thoát trì Chú Đại Bi 7 biến

1