Xem thêm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Bộ kinh vĩ đại và pháp môn thần thánh của Phật

Phap Ngo Thich
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay còn gọi là Kinh Pháp Hoa, là một bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển, tổng cộng là hai mươi tám phẩm. Với hơn sáu vạn lời, nghĩa lý...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay còn gọi là Kinh Pháp Hoa, là một bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển, tổng cộng là hai mươi tám phẩm. Với hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu sắc, kinh văn rộng lớn, đây là tập hợp tâm nguyện và phương tiện huyền diệu của Phật và Bồ Tát.

Tâm nguyện của Phật là để mọi chúng sanh đạt được đạo quả giác ngộ. Đã từ quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: "Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật." Điều này cho thấy Phật luôn mở rộng phương tiện pháp để chúng sanh tin tưởng vào khả năng thánh thiện của mình và tiến tu theo đạo quả của Phật. Phương tiện của Phật là những phương pháp tuyệt vời được tạo ra và phát triển bởi trí huệ từ bi, hỷ xả và lợi tha. Chúng có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng vào đạo quả của Phật.

Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bao gồm:

 • Kinh Pháp Diệt Tận.
 • Kinh Lăng Nghiêm.
 • Kinh Vô Lượng Thọ.
 • Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
 • Cách tụng kinh tại nhà.
 • Cách niệm Phật tại nhà.

Theo Đức Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và khả năng trở thành Phật. Đức Phật đã thành Phật, và chúng sanh cũng sẽ trở thành Phật nếu họ nỗ lực tu hành và đạt đến mức độ tu tập như Đức Phật. Tuy nhiên, do chìm đắm trong ngũ dục lạc, chúng sanh đã tạo ra nhiều tội lỗi và hiện thân trong các căn tánh và nghiệp duyên khác nhau. Vì vậy, Đức Phật đã lập ra ba thừa và nhiều phương tiện khác nhau để hóa độ chúng sanh.

Các bộ kinh Pháp-Hoa mang đến những con đường pháp môn giáo hóa thênh thang, từ phàm đến thánh, từ tam thừa Thanh-văn Duyên giác và Bồ-Tát đến quả vị nhứt thừa vô thượng Phật quả. Nội dung của kinh Pháp-Hoa cho thấy không có phương tiện độ sanh nào mà không có, không có cửa pháp môn giải thoát nào mà không mở, không có cảnh giới Phật nào không liên quan đến chúng sanh ở cõi này, và không có hạnh nguyện giáo hóa độ sanh nào của Phật và Bồ-Tát mà không thể đạt được.

Kinh Pháp-Hoa là một bộ kinh đa dạng và phong phú, phù hợp với mọi trình độ căn tánh và nghiệp duyên của chúng sanh.

Bởi vậy, suốt hàng ngàn năm kinh Pháp Hoa đã được nhiều nhà Phật học chú thích và giải nghĩa, làm cho nó trở thành tài sản quý giá, sáng rỡ và phổ cập cho nhân gian. Vì tầm vực nghĩa lý của kinh Pháp Hoa quá diệu kỳ, nó đã trở thành một trong những bộ kinh quan trọng và ảnh hưởng nhất ở Nhật Bản và Trung Quốc, do Trí Giả Đại Sư thành lập.

Trong thời đại hiện nay, khi đạo tâm ngày càng suy vi, niềm tin tôn giáo đang bị lay chuyển đến tận gốc rễ, Phật Học Viện Quốc Tế đã quyết định in lại kinh Pháp-Hoa này để mở rộng cơ hội cho mọi người tiếp cận và ngộ nhập tri kiến Phật. Hy vọng rằng kinh Pháp-Hoa sẽ làm cho đời sống đạo quả của mọi người thăng hoa và đạt đến mức độ vô thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Hãy cùng nhau tạo cơ hội để mọi người có thể tiếp xúc và học tập từ kinh Pháp-Hoa này, để cùng nhau trở thành những thiện hữu Bồ-đề, kết duyên cùng Phật đạo Chánh-đẳng Chánh-giác.

Trước khi tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta cần thực hiện nghi thức sám hối để làm sạch tâm, khẩu và ý, và mang lại phước đức vô lượng. Đây là các bước sám hối:

 1. Từ tâm sám hối và xin lỗi Chư Phật, Tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng.
 2. Cúng dường và phát nguyện cho tất cả Phật và Bồ Tát.
 3. Nguyện mây hương mầu này đầy khắp mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật và Bồ Tát, và tất cả Thanh-văn và Thánh hiền.
 4. Án phạ nhựt ra vật bằng cách xá ba lần.
 5. Sám hối và tụng kinh Chí Tâm Đảnh Lễ.

Sau bước sám hối, chúng ta có thể bắt đầu tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nghi thức trì tụng kinh bao gồm các bước như sau:

 1. Tụng Kệ Tán Lư Hương: Lấy lò hương vừa nhen nhúm làm một biểu tượng cho việc xong việc xông pháp giới.
 2. Tụng Chân Ngôn Tịnh Pháp giới: Án Lam.
 3. Tụng Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp: Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta-bà-ha.
 4. Tụng Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp: Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám.
 5. Tụng Chân Ngôn Phổ Cúng Dường: Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng.
 6. Tụng Văn Phát Nguyện: Nam-mô Thập-phương Thường-trụ Tam-Bảo. Cúi lạy đấng Tam-giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, phát nguyện thọ trì kinh Pháp-Hoa, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nguyện khi có người thấy và nghe, đều phát lòng Bồ-đề, để hết một báo thân này sanh qua cõi Cực-Lạc.
 7. Tụng Kệ Khai Kinh: Tụng các khen ngợi và ca tụng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Hãy sử dụng nghi thức này để trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để thọ trì kinh này trở thành nguồn an lành và sự hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu tập Phật pháp.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

1