Xem thêm

Hoan hỷ địa Bồ tát - Sự siêng tu thiện căn xa lìa tất cả mọi sợ hãi

Phap Ngo Thich
Con đường kiến đạo là Thập địa - mười phần Pháp thân. Sự chứng ngộ mỗi địa là sự chứng ngộ từng phần Pháp thân, là nguồn gốc và nền tảng của mọi phẩm chất...

Con đường kiến đạo là Thập địa - mười phần Pháp thân. Sự chứng ngộ mỗi địa là sự chứng ngộ từng phần Pháp thân, là nguồn gốc và nền tảng của mọi phẩm chất và công hạnh giác ngộ. Khi đạt được các địa Bồ tát, hành giả sẽ thoát khỏi năm sợ hãi: sợ hãi bị làm hại, sợ hãi bị chết, sợ hãi bị tái sinh vào cõi giới thấp, sợ hãi phiền não và sợ hãi trong luân hồi. Theo cách này, những phẩm chất giác ngộ của thập địa Bồ tát ngày một tăng tiến.

Hoan hỷ địa - Tâm ý hoan hỷ

Ở địa này, Bồ tát đạt được sự an lạc thanh tịnh sau khi đã đoạn trừ kiến hoặc và đã chứng đắc Nhân không, Pháp không. Bồ tát trải qua con đường tu tập phần lớn thông qua thực hành về Bố thí Ba la mật để đưa tâm thoát khỏi sự sợ hãi, khiếp nhược ngay cả nếu phải hy sinh đầu mắt chân tay hay những bộ phận thân thể khác của mình vì lợi ích chúng sinh hữu tình.

Bồ tát Hoan Hỷ Ðịa là trụ bậc của sự hoan hỷ và an lạc, khiến lòng tin và lòng bi mẫn được tăng lên. Bồ tát Hoan Hỷ Ðịa không sợ cái chết và không khám phá về sự tái sinh vào các cõi thấp hơn. Đồng thời, Bồ tát này luôn cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Như Lai và chừng nào tâm mình không bị rung động, chẳng có gì có thể gây sợ hãi. Tại sao lại được lìa khỏi những sự kinh sợ?

Vì Bồ Tát này không mê hoặc bởi những thứ linh tinh, nên không kinh sợ về việc không sống. Bồ Tát này chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ chúng sinh, chứ không cầu cúng dường từ người khác, vì thế không kinh sợ về sự tiếng xấu. Bồ Tát này đã lìa bỏ từ tưởng, nên không sợ chết. Vì Bồ Tát đã quyết định không rời xa Chư Phật Bồ Tát sau khi chết, nên không kinh sợ về sự sa ngã vào đạo ác. Ngoài ra, pháp tu tập của Bồ Tát này không có ai làm chủng tộc của mình lỗi lầm, bởi họ đã chuyển khỏi hạng phàm phu và sinh vào nhà Như Lai. Họ không kinh sợ về oai đức của đại chúng và luôn cảm thấy vui mừng khi nhắc về Chư Phật và các Bồ Tát.

Thiện căn của bậc Bồ tát

Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa thành tựu nhiều hoan hỷ, nhiều tịnh tín, nhiều ái lạc, nhiều thích duyệt, nhiều hân khánh, nhiều dũng dước, nhiều dũng mãnh, nhiều bất đấu tránh, nhiều vô não hại, nhiều vô sân hận. Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa luôn sinh ra niềm vui mỗi khi nhớ về Chư Phật, nhớ về Phật pháp, nhớ về các Bồ Tát và nhớ về hạnh Bồ Tát. Thật vui mừng vì trong tâm mình đã lìa xa sự kinh sợ và vì đã trở thành một người đặc biệt trong thế gian.

Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa đã vượt qua những sự kinh sợ và giữ vững những thiện căn của mình. Họ luôn tin tưởng vào Phật lực và lòng hồn của mình, tìm kiếm tri thức và luôn yêu thích chánh pháp. Họ xin cầu đa văn và không bỏ qua cơ hội để thực hành những lời nói của Phật. Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa luôn giữ sự chân thành và không làm hại đến nhà Như Lai. Họ đặt niềm tin vào chính mình và không mong muốn lợi danh. Bồ Tát này luôn tìm cách giúp đỡ chúng sinh và luôn gìn giữ lòng bi mẫn và lòng quyết định.

Kết luận

Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa là trụ bậc của sự hoan hỷ và an lạc. Họ đã trở thành người đặc biệt trong thế gian bằng cách xa lìa mọi sợ hãi. Sự hoan hỷ của Bồ Tát này không chỉ dừng lại ở bản thân mình mà lan tỏa đến các chúng sinh khác. Họ đã siêng tu thiện căn và tìm kiếm công hạnh giác ngộ.

(Ảnh: Bồ Tát Hoan Hỷ Ðịa)

Drukpa Việt Nam xin giới thiệu với Quý vị sự kết hợp và thành tựu tương ứng theo thứ lớp của Thập địa Bồ tát y cứ theo Phẩm Thập địa thứ hai mươi sáu, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.

(Lược trích: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh - Phẩm thứ Hai mươi sáu Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh)

1