Xem thêm

Đại Bi Thập Chú - Chìa khoá để thanh tịnh tâm hồn

Phap Ngo Thich
1. Chú Đại Bi - Lời tụng của Thanh Cảnh Quan Âm Chú Đại Bi là một trong những chú tụng nổi tiếng trong Phật giáo Đại Thừa. Được đọc bởi Bồ Tát Quán Thế...

1. Chú Đại Bi - Lời tụng của Thanh Cảnh Quan Âm

Chú Đại Bi là một trong những chú tụng nổi tiếng trong Phật giáo Đại Thừa. Được đọc bởi Bồ Tát Quán Thế Âm, chú này được sử dụng để bảo vệ và thanh tịnh tâm hồn. Chú Đại Bi đã được người ta truyền tụng từ hàng ngàn năm trước đến nay. Bên cạnh câu Om Mani Padme Hum, chú Đại Bi là một trong những chân ngôn phổ biến nhất trong Đông Á. Bằng cách trì tụng chú này, chúng ta có thể nhận được sự linh ứng của Quán Thế Âm và những phước đức cao quý.

2. Như Ý Bửu Luân Đà La Ni - Tăng trưởng tuổi thọ và lợi ích

Thần chú Như Ý Bửu Luân Đà La Ni là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo. Trì tụng chú này có thể tăng trưởng tuổi thọ và đem lại lợi ích lớn cho con người. Người trì tụng chú này với chí tâm thành kính sẽ được trọn đời không đau ốm, sống lâu, và khi qua đời, được vãng sanh vào cõi Tịnh Độ.

3. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Loại bỏ tai họa và cát tường

Thần chú Tiêu Tai Cát Tường giúp loại bỏ tai họa và đem lại cát tường trong cuộc sống. Nếu chỉ chuyên tâm đọc thần chú này 108 biến và uống nước chứa chú, các bệnh tật sẽ dứt đi ngay lập tức. Nếu trì tụng chú này trọn đời, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ tai họa nào và được sống lâu. Khi đến lúc lâm chung, chúng ta sẽ vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly bên Đông Phương.

4. Công Đức Bửu Sơn Thần Chú - Tích lũy công đức

Thần chú Công Đức Bửu Sơn giúp chúng ta tích lũy công đức trong cuộc sống. Chỉ cần người chú trì chú này với lòng thành kính, chúng ta sẽ được hưởng ba đức Quán: Không quán để tiêu tan tai họa, Giả quán để hội sự cát tường, và Trung quán để đạt giải thoát. Tâm thức của chúng ta sẽ phát triển đầy đủ ba đức này và chúng ta sẽ đạt được phước duyên và niềm an lành.

5. Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú - Lòng từ bi của Phật

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề thể hiện lòng từ bi của Bồ Tát và tình yêu thương vô hạn của Phật đối với chúng sinh. Người trì tụng chú này sẽ được chứng nghiệm và gia hộ từ bi của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta chỉ cần trì tụng chú này với lòng thành kính và biết ơn, và sẽ được nhận lấy tình yêu và sự chăm sóc từ đức Phật.

6. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni - Tăng trưởng tuổi thọ và chứng quả Phật

Thần chú Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni giúp chúng ta tăng trưởng tuổi thọ mạng và nhận lấy chứng quả Phật. Người trì tụng chú này sẽ được đức Bồ Tát hộ trì trong cuộc sống, và khi đến lúc lâm chung, sẽ được vãng sanh vào cõi Tịnh độ. Chỉ cần trì tụng đủ số biến của chú này, chúng ta sẽ được nhận thấy Phật và nhận lấy sự quan sát và hướng dẫn từ các Thánh giả.

7. Dược Sư Quan Đỉnh Chân Ngôn - Chữa lành bệnh tật

Thần chú Dược Sư Quan Đỉnh Chân Ngôn giúp chữa lành các bệnh tật. Nếu tụng chú này 108 biến và uống nước chứa chú, chúng ta có thể chữa lành các bệnh tật đang gặp phải. Người trì tụng chú này trọn đời sẽ không gặp bất kỳ tai nạn nào và sống lâu. Khi đến lúc lâm chung, chúng ta sẽ vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly.

8. Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn - Nhận lấy lòng từ bi của Bồ Tát

Thần chú Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn giúp chúng ta nhận lấy lòng từ bi của Bồ Tát. Nếu chúng ta trì tụng chú này và trì tụng thành kính, chúng ta sẽ nhận được sự cảm thông và lòng từ bi của Bồ Tát.

9. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn - Diệt tội tứ trọng và ngũ nghịch

Thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn giúp diệt tội tứ trọng và các điều ngũ nghịch. Nếu người trì tụng không sám hối bằng pháp vô sinh, chú này sẽ giúp diệt tội một cách hiệu quả. Thần chú này được đúng chân tính và nếu trì tụng đúng chân tính, chúng ta sẽ chứng tỏ lý vô sinh và loại bỏ các tội lỗi như nước sôi tan giá tuyết.

10. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú - Đạt được vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly

Thần chú Vãng Sanh Tịnh Độ giúp chúng ta đạt được vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly. Chú này còn được gọi là Bạt Nhất Thế Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Theo sách Minh Tăng Tông Bản Tịnh Độ Hành pháp, để hợp thức theo ý Kinh, người trì tụng chú này cần đọc 21 biến. Trung thực và chuyên tâm trì tụng chú này sẽ giúp chúng ta sống lâu và khi qua đời, đạt được vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly.

11. Thiện Thiên Nữ Chú - Tích lũy công đức và nhận lấy phúc đức

Thần chú Thiện Thiên Nữ giúp chúng ta tích lũy công đức và nhận lấy phúc đức. Trì tụng chú này đúng chân tính và trì tụng thành kính có thể giúp chúng ta nhận lấy tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta chỉ cần trì tụng chú này với lòng thành kính và biết ơn, và sẽ nhận lấy tình yêu và sự chăm sóc từ đức Phật.

1