Xem thêm

Các Kỳ Kết Tập Kinh Điển Tam Tạng Pali, Kỳ Thi Tam Tạng & Các Ngài Tam Tạng

Phap Ngo Thich
Kỳ kết tập Tam Tạng Pāḷi là một trong những sự kiện quan trọng trong việc bảo tồn pháp học Phật giáo. Để đảm bảo tình thống nhất, các chư Đại Trưởng Lão đã tổ...

Kỳ kết tập Tam Tạng Pāḷi là một trong những sự kiện quan trọng trong việc bảo tồn pháp học Phật giáo. Để đảm bảo tình thống nhất, các chư Đại Trưởng Lão đã tổ chức các kỳ kết tập này nhằm duy trì pháp học Phật giáo không bị rời rạc hoặc thất lạc.

Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi Lần Thứ Nhất

Kỳ kết tập Tam Tạng Pāḷi lần thứ nhất đã diễn ra sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Kỳ kết tập này được tổ chức bởi Ngài Đại Trưởng Lão Mahākassapa tại động Sattapaṇṇi gần thành Rājagaha xứ Māgaddha.

Kỳ kết tập này gồm có 500 vị Thánh Arahán có đầy đủ trí tuệ phân tích và thông thuộc Tam Tạng và Chú giải Pāḷi. Kỳ kết tập đã được thực hiện trong suốt 7 tháng.

Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi Lần Thứ Nhì

Sau khi Phật giáo phát triển và lan rộng, nhóm Tỳ khưu Vajjīputta xứ Vesāli đã đặt ra 10 điều không hợp với pháp luật của Đức Phật. Điều này đã khiến Đại Trưởng Lão Yassa Kākaṇḍakaputta triệu tập kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhì tại ngôi chùa Vālikārama, gần thành Vesāli khoảng 100 năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn.

Kỳ tập Tam Tạng lần thứ nhì này gồm có 700 bậc Thánh Arahán có đầy đủ Tứ Tuệ Phân Tích và thông thuộc Tam Tạng và Chú giải Pāḷi. Công cuộc kết tập được thực hiện trong suốt 8 tháng.

Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi Lần Thứ Ba

Sau khi kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhì diễn ra, Phật giáo tiếp tục phát triển và số lượng Tỳ khưu, Tỳ khưu ni càng tăng. Trong thời gian này, có những tu sĩ ngoại đạo xâm nhập vào sống chung với chư Tỳ khưu, tạo ra những tranh chấp và khó khăn trong việc bảo tồn Tam Tạng và Chú giải.

Đức vua Asoka xứ Pāṭaliputta đã thấy tình hình này và đề nghị tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ ba tại động Ālokalena vùng Matulajanapada xứ Sri Lankā. Việc này đã được thực hiện trong suốt một năm.

Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi Lần Thứ Tư

Sau khi giáo pháp của Đức Phật lan rộng và trải qua nhiều biến động, cảnh thiếu thốn đã ảnh hưởng đến đời sống của chư Tỳ khưu. Đât nước Myanmar vào thời Vua Mindon đã tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ tư để bảo tồn giáo pháp. Công việc này đã kéo dài suốt 11 năm.

Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi Lần Thứ Năm

Dưới thời vua Asoka, Phật giáo đã lan rộng ra các nước láng giềng và trải qua nhiều thăng trầm. Tại nước Myanmar, Đức vua đã thấy sự quan trọng của việc bảo tồn pháp học Phật giáo và đã thực hiện kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ năm một cách cẩn trọng

1