Xem thêm

Văn khấn giải trừ oan gia trái chủ

Phap Ngo Thich
Biết tu hành tạo phước đừng quên oan gia trái chủ Đầu tiên khuyên dạy cách giải trừ oán thù Tôi là (…), những oan gia trái chủ trên mình tôi xin quý vị hãy...

1

Biết tu hành tạo phước đừng quên oan gia trái chủ

Đầu tiên khuyên dạy cách giải trừ oán thù

Tôi là (…), những oan gia trái chủ trên mình tôi xin quý vị hãy nghe rõ. Từ thời vô thỉ đến nay, tôi đã mắc phải những sai lầm, làm tổn thương đến quý vị, khiến quý vị phải chịu đựng vô số tội nghiệp và đau khổ. Tôi nhận thấy sự hối hận và tội lỗi sâu sắc của mình.

Nhờ sự giúp đỡ từ Phật, tôi được kết nối với đạo Phật. Tôi hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, tu hành và tránh điều xấu. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trả thù, tôi cũng chấp nhận, vì đó là quả báo tôi nhận từ những hành động xấu xa của mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc này không mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nó chỉ mang lại hạnh phúc tạm thời cho quý vị, nhưng không giải quyết được vấn đề căn bản và không giúp quý vị thoát khỏi sự khổ đau và luân hồi.

Tôi nhận thấy cách làm này không mang lại lợi ích cho chúng ta cả. Vì vậy, tôi chân thành mong quý vị cùng tôi học Phật, tu tập và thâu tâm niệm Hiệu A Di Đà Phật. Chỉ cần niệm một lần duy nhất, quý vị sẽ được tiêu tan những khổ đau, tăng thêm phước thọ và thành Phật.

Quy y Tam bảo cho oan gia trái chủ

Tôi tên là (…), oan gia trái chủ trên thân tôi xin quý vị hãy nghe rõ. Nếu quý vị không nghe Tam Bảo và không hiểu Quy Y, quý vị sẽ phải chịu khổ đau trong luân hồi. Vì vậy, tôi sẽ truyền thọ Quy Y Tam Bảo cho quý vị. Quý vị chỉ cần nghe tôi niệm một lần, sau đó quý vị hãy niệm cùng tôi (niệm ba lần).

Quy Y Phật

Quy Y Pháp

Quy Y Tăng

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,

Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,

Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,

Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh.

(Niệm 3 lần)

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhất thiết ngã kim giai sám hối.

(Tôi xưa trót tạo các ác nghiệp,

Đều do vô thỉ tham - sân - si,

Từ thân ngữ ý phát sanh ra,

Hết thảy tôi nay đều sám hối.)

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát.

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật.

(Niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý, không cần niệm quá to, vì niệm lâu sẽ hơi mệt, niệm nhỏ thì mấp môi và tai vừa đủ nghe để tránh bị hôn trầm, điều chỉnh tùy lúc - Nếu ngồi lâu, có thể đứng dậy vừa đi kinh hành vừa niệm - Niệm càng nhiều càng tốt.)

Niệm xong Thánh hiệu, vì oan gia trái chủ, tụng Tâm kinh một lần

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chívô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

Tụng xong Tâm kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần

Vãng Sanh Thần Chú

Nam mô a di đa bà dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa điệt dạ tha.

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa tì ca lan đế

A di rị đa tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (21 lần)

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tam đồ,

Nếu có ai thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ Đề,

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

Lời kết thúc

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, tôi đã quy y Tam Bảo và niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú Vãng Sanh 21 lần. Tôi hy vọng quý vị không làm khó khăn cho tôi và mau chóng rời khỏi thân tôi. Hãy tìm một nơi tốt lành để tu hành và tỉnh thức tâm trí, để tránh khổ đau và được hưởng phúc tại cõi Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Sau khi nhận thức về các lỗi lầm và đọc bài Sám Hối, bạn hãy thực hành tu học, giữ tâm ý trong tình thương, bình đẳng và trí tuệ, đừng để tâm ý trong tình mệt mỏi và tội lỗi.

Lưu ý: Trên đây là lời văn phát nguyện dành cho quý vị, đặc biệt là thích khách trẻ tuổi. Vì mỗi người trong chúng ta đều có quỹ nợ và oan gia. Chúc các bạn tu hành tốt, không làm mất lòng những bậc tiền bối đi trước. Nếu có điều gì thiếu sót, xin vui lòng bổ sung và chỉ dạy thêm.

Hãy thâu tâm niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, để tiêu tan tai ương và phá mê khai ngộ, để được sống trong sự hòa hợp và vui vẻ, và vãng sanh tại Cực Lạc Thế Giới.

Khi sức khỏe không tốt, đau nhức hay các vấn đề về sức khỏe khác, bạn có thể sử dụng phương pháp này.

Trước khi thực hành tu niệm, hãy tắm rửa sạch sẽ để thanh tịnh; sau khi thực hành, bạn hãy xoa nắn đầu, cổ, tay, chân, lưng... để thông máu huyết. Lau mồ hôi và thay quần áo nếu cần thiết.

1