Nghi Thức Quy Y Tam Bảo: Khám Phá Văn Hóa Tâm Linh

Phap Ngo Thich
Những ai yêu mến tôn giáo Phật giáo, trước khi quyết tâm quy y Tam Bảo, hãy hiểu rõ sự ý nghĩa và lợi ích của nghi thức này. Sau đó, hãy đến ngôi tự...

Tam Bảo Những ai yêu mến tôn giáo Phật giáo, trước khi quyết tâm quy y Tam Bảo, hãy hiểu rõ sự ý nghĩa và lợi ích của nghi thức này. Sau đó, hãy đến ngôi tự viện gần nhất để đăng ký và nghe Huynh đệ thúc đẩy buổi lễ truyền thọ Tam Quy. Trước ngày quy định, hãy chuẩn bị sạch sẽ bằng việc tắm gội và mặc áo tràng, sẵn sàng đến chùa đúng giờ cúng dường.

1. Nghi Lễ

Các tu sĩ chuẩn bị khai lễ, khánh, và đại diện vào phòng khách để tác bạch yêu cầu chư Tăng truyền giới. Khi chư Tăng đến trước bàn thờ tổ phụ, đại diện đứng giữa yêu cầu: "Bậc trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con từ lâu mong muốn được quy y. Nay do duyên phận may mắn, xin chư Tăng từ bi lắng nghe, truyền giới cho chúng con gieo hạt công đức."

Sau khi chư Tăng chấp nhận, tu sĩ thực hiện ba nghi lễ. Sau khi chư Tăng hoàn thành lễ hương tổ, tu sĩ thỉnh giới sư lên chánh điện. Ở đó, giới sư tiến hành lễ hương, đảnh lễ tam bảo, tụng kinh Đại Bi, làm thơ lư hương, tiếp theo là kệ khai luật. Sau đó, thỉnh giới sư lên bàn truyền giới và tụng bài thơ lư hương, kệ khai luật. Cuối cùng, giới sư khai giảng.

2. Giới Sư Khai Đạo Giới Tử

Ba cõi không yên như trong nhà lửa. Để thoát khỏi khổ đau, hãy đến với Tam Bảo. Những người muốn trốn thoát luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp. Giới như một chiếc thuyền gửi con người qua biển khổ; giới như một mảnh đất phẳng, mọi sự phát sinh từ đó; giới như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng những nơi tối tăm; giới là con đường tắt đến cõi nhân thiên, là cửa ngõ vào thiên đường Niết Bàn. Nếu ai đạt được thanh tịnh và quy y Tam Bảo, cả đời đều được chứng ngộ Niết Bàn.

3. Sám Hối

Người quy y Tam Bảo phải trước hết sám hối để tâm tịnh tại. Tương tự như việc chứa dựng nước trong bình, cần phải làm sạch trước. Trước khi tiến hành quy giới, cần phải sám hối để tâm tịnh tại, từ đó mới có thể nhận được quy giới. Sám nghĩa là ăn năn, tự thú tội, từ bỏ những tội lỗi đã gây ra, không chỉ trong đời này mà còn trong các kiếp trước. Hối nghĩa là hối hận. Biết lỗi và từ bỏ, thay đổi để trở nên tốt hơn, không gây ra tội mới.

Các tu sĩ cúi đầu sám hối: "Chúng con tên là... từ lâu đã gây ra những tội lỗi, nhưng hôm nay chúng con xin sám hối và thề tránh những điều ác, thực hiện những việc tốt, xin Tam Bảo thương xót chúng con, để công đức của chúng con được tăng lên, để không gặp tai họa, để tại phước và huệ trang Namo A Di Đà Phật. (Đọc 3 lần, lễ Phật 3 lễ)"

4. Giảng Nghĩa Quy Y Tam Bảo

Chữ "Quy" có nghĩa là trở về, "Y" là nương tựa, tức là trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta đã lạc lối trong nhiều kiếp đời, và bây giờ cần phải quay về với chân lý, nương tựa Tam Bảo. Người ta thường dựa vào cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè để tìm an lành, nhưng không đạt đến mức hoàn toàn. Vì vậy, cần phải nương tựa vào Phật, người tỏ biết từ bi như cha ông. Nương tựa vào Pháp, là phương pháp để giải thoát khổ đau. Nương tựa vào Tăng, là những người tu hành có hiểu biết chính pháp, mới là tuyệt đối an lành.

Phật là một vị giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, là cha lành của tất cả chúng sinh, là vị Đại sư của mười pháp giới. Phật là một biểu hiện chung cho tất cả những người đã giác ngộ, có nhiều công đức và trí huệ không thể đếm xuể.

Pháp là quy tắc, là giáo lý để phân tích rõ ràng sự khổ đau, giải thích nguyên nhân của khổ đau và đề xuất cách khắc phục. Đây chính là những lời dạy của đức Phật Thích Ca. Nếu mỗi người tuân theo các giáo lý đó để tu hành, sẽ được thoát khỏi sự sanh tử, chứng ngộ Phật quả. Vì vậy, trong kinh có câu: "Pháp là mẹ sinh ra chư Phật."

Chữ "Tăng" (Tăng già) có nghĩa là một đoàn thể thoát ly khỏi tất cả bản thân, là một nhóm hòa hợp không có xung đột, như nước hòa với sữa. Tăng là những người đứng giữa Phật và chúng sinh, thực hiện các pháp của Phật và thay mặt Phật diễn thuyết chánh pháp giải thoát. Tăng là một thuật ngữ chung chỉ cho các tu sĩ xuất gia của Phật, từ bậc Tỳ Kheo trở lên.

Tam Bảo có đủ công đức như đã được trình bày. Vì thế, Phật, Pháp và Tăng là ba vị quý báu nhất trong thế gian và trên cả ngoài thế gian. Nếu ai phát tâm quy y, không gieo hạt vào ba cõi tai họa, sẽ luôn được gia hộ Tam Bảo và sớm chứng minh quả báo Phật.

5. Truyền thọ Tam Quy, Tam Kết

Những người có duyên phát tâm quy y Tam Bảo, hãy tận hưởng buổi lễ để lắng nghe những lời hướng dẫn từ giới sư và phát nguyện. Nếu không đọc phát nguyện Tam Quy và không xưng tên của mình, quy y sẽ không được công nhận. Do đó, giới sư hướng dẫn, tu sĩ phải phát nguyện như sau:

"Đệ tử tên là... xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng." (3 lần)

"Đệ tử tôi suốt đời đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng. Quy y Phật, tránh khỏi địa ngục. Quy y Pháp, tránh khỏi ngạ quỉ. Quy y Tăng, tránh khỏi bàng sinh." (3 lần)

6. Giới sư khuyên dạy

Sau khi đã quy y Phật, từ nay trở đi, hãy tận hưởng cuộc sống và không để cho thiên thần và yêu ma can thiệp. Vì thiên thần và ma quỷ còn bị luân hồi và không phải là chư Thánh.

Sau khi đã quy y Pháp, hãy cẩn thận không nghe những tà giáo. Vì đó không phải là pháp môn giải thoát vô lậu.

Sau khi đã quy y Tăng, hãy tránh xa nhóm bạn xấu và người đưa đẩy bạn vào con đường nguy hiểm. Vì họ không phải là những người giải thoát và không thể dẫn dắt bạn đến chứng quả Tam Thừa.

Sau khi đã quy y Phật, Pháp và Tăng, hãy tôn trọng và kính trọng bất kỳ tu sĩ nào, không chỉ tu sĩ trong chùa của mình, mà còn ở bất kỳ chùa nào, trong bất kỳ quốc gia nào. Điều này thể hiện sự hiểu biết và sự tôn trọng đích thực của một Phật tử.

Hãy nhớ Phật, niệm Phật, giữ tâm trọn vẹn trong cõi đời này, để tránh rất nhiều khổ đau. Hãy cầu nguyện rằng sau khi sống chung với thần, linh hồn sẽ trở về Cực Lạc của Phật A Di Đà và tiếp tục sống mãi mãi, không còn khổ đau của sự già, bệnh và chết. Theo lời dạy của đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà đang chờ đợi để dẫn dắt chúng sinh về Cực Lạc, nếu mọi người nhớ niệm danh hiệu Ngài. Do đó, hãy mang theo một chuỗi chân chước để mỗi ngày đêm nhắc niệm danh hiệu của đức Phật, càng nhiều càng tốt. Hãy nhớ: ngọc Ma ni gieo vào nước đục, nước đục trở nên trong; niệm Phật gieo vào tâm tưởng, tâm tưởng trở thành tâm Phật. Trong kinh có câu: Đừng chờ đến già mới niệm Phật, vì nguy hiểm ngoại tâm thường xuất hiện ở những người trẻ tuổi.

Khi chưa quy y, người nam gọi là Thiện Nam tử, người nữ gọi là Thiện Nữ Nhơn. Bây giờ đã quy y, người nam gọi là Ưu Bà Tắc (người nam gần gũi phụng sự Tam Bảo), người nữ gọi là Ưu Bà Di (người nữ gần gũi phụng sự Tam Bảo). Tất cả các Phật tử! Kể từ bây giờ, hãy tuân theo Phật, nhớ Phật, chịu trách nhiệm và vai trò của mình trong gia đình.

7. Giới Sư Giảng Về Phái Quy Y

 1. Y như pháp, các bạn đã trở thành người Phật tử chân chính. Lá phái chỉ là biểu tượng và cách nhắc nhở. Hãy nhìn vào lá phái và luôn nhớ rằng: "Vào năm đó, tháng đó, ngày đó, chúng ta đã đến chùa này, yêu cầu truyền thọ Tam Quy với pháp danh là... Điều này sẽ giúp tâm hồn mỗi ngày càng trưởng thành và nhận được phước báo vô cùng."

 2. Tam Quy cũng là một giới, nếu không trọn vẹn, sẽ bị mất. Ví dụ, người đã quy y nhưng vẫn thờ cúng tín ngưỡng tà ma ngoại đạo hoặc tin vào tà giáo của thế gian, thì đã mất giới Tam Quy. Họ không còn được gọi là người Phật tử: đã mất đi công đức trong Phật pháp.

 3. Người đã quy y Phật, hãy tin vào nhân quả. Vì nhân quả là một quy tắc của thế giới, mà đức Phật đã chứng minh. Chỉ khi tin vào nhân quả, người ta mới biết giữa tốt và xấu, từ bỏ ác và làm việc thiện, thay đổi cuộc sống xấu xa để trở nên tốt đẹp. Điều này mới là người Phật tử thực sự.

 4. Hãy ăn chay ít nhất từ hai đến mười ngày mỗi tháng và vào các ngày đặc biệt để thể hiện lòng thương xót đối với loài vật, theo tinh thần từ bi của đức Phật.

 5. Hãy thực hiện ít nhất một việc lành mỗi ngày, từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động, như truyền bá lời Phật, tán thán công đức Tam Bảo hoặc khuyến khích một người khác quy y Tam Bảo ít nhất một lần mỗi năm. Điều này mang lại nhiều phước đức, hãy chú ý.

 6. Tránh nói hoặc hành động mà khiến người bàng quan phê phán Tam Bảo, gây tổn thương danh dự của chánh pháp. Nếu sơ ý, hãy lễ Phật sám hối ngay lập tức, đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Trái lại, hãy luôn cố gắng bảo vệ chánh pháp, đó là trách nhiệm cao nhất của một Phật tử.

 7. Hãy học hiểu chánh pháp, ít nhất là hiểu biết về các nguyên tắc, mục đích của đạo Phật và cuộc sống tu hành cao quý của đức Phật. Hãy thuộc lòng những bài kinh để tu hành vô lậu và huấn luyện tâm thức.

8. Hồi Hướng

Giới sư trở về điện Phật để tụng hồi hướng và quy y Tam Quy. Sau đó, giới sư quay về nơi thờ tổ phụ để tỏ lòng biết ơn và tri ân. Cuối cùng, giới sư trở về phòng khách.

9. Những Điều Lưu Ý

 • Quy y là nghi thức trực tiếp phát nguyện trước Tam Bảo. Nếu vắng mặt, không được nhận phái quy y, dù tên đã được đọc trong buổi lễ hoặc tấm phái đã được in.
 • Trẻ em chưa đủ tuổi hoặc không hiểu biết chỉ có thể tham dự lễ cầu nguyện cho Tam Bảo gia hộ và chúc phúc. Khi trưởng thành và hiểu biết, hãy đăng ký tham gia lễ quy y mới đúng pháp.
 • Ba phái quy y này cần được giữ trọn đời. Hãy đọc mỗi ngày để nhắc nhở bạn hướng tâm về Tam Bảo.
 • Ba phái quy y là nền tảng của sự giải thoát. Khi có duyên, hãy đạt được các cấp độ của giới pháp của người Phật tử.
 • Không được tự phát nguyện. Lễ cần sự hướng dẫn và truyền thụ từ người xuất gia.
 • Người lớn tuổi hoặc người bị bệnh nặng có thể yêu cầu chư Tăng đến gia truyền giới.
 • Sau khi hoàn thành giới Bát Quan Trại, không được tự xưng là Phật tử, vì nó chỉ kéo dài trong 24 giờ.
 • Không nên nghĩ rằng sau khi quy y, không cần đến chùa nữa và chờ đến khi già mới quy y.

Các nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nghi thức quy y Tam Bảo và thể hiện sự tôn trọng và sự thành tâm của một Phật tử. Hãy thực hiện Tam Quy và trải nghiệm văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa này để tìm kiếm sự bình an và tuổi trẻ của tâm hồn.

1