Xem thêm

Nghi lễ hành trì chú Chuẩn Đề: Kỷ niệm và tu hành để đạt giải thoát

Phap Ngo Thich
Thần chú và sức mạnh của nó Chúng tôi, nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn Đề, đã trải qua thời gian tu học và hành trì. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các...

Thần chú và sức mạnh của nó

Chúng tôi, nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn Đề, đã trải qua thời gian tu học và hành trì. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nghi lễ hành trì Thần chú Chuẩn Đề. Mong rằng các bạn Thiện tri thức và đạo tâm sẽ cùng chúng tôi chia sẻ nghi lễ này cho những người sau này.

Tuần tự nghi quỹ

Bắt đầu bằng việc đứng trước bàn thờ Phật hoặc tưởng tượng một vòng sáng tròn kính đàn trong tâm mình. Dâng hương hoặc dùng một ly nước sạch và niệm Thần chú Tịnh Pháp giới chơn ngôn "Úm lam" vào ly nước đó 21 lần. Tiếp đó, niệm biến thực chơn ngôn "Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa tha lồ chỉ đề. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng" 21 lần.

Khi tụng Thần chú Tịnh Pháp vào vật thực ly nước, sức mạnh của chú làm cho vật thực thanh tịnh, trong sạch, thơm tho và biến đi khắp pháp giới. Kế đó, tụng biến thực chơn ngôn làm cho ly nước hoặc vật thực biến thành thức ăn, uống ngon, thơm của Chư thiên, thượng vị cam lồ, chu phung biến cùng dường mười phương vô tận tam bảo.

Sau khi tụng chú Tịnh Pháp, hành giả chấp hai tay lại và niệm lễ đảnh tụng các vị quan trọng trong đạo Phật. Quy trình đảnh lễ gồm có:

 • Nhứt tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Quán tự tại Vương thế tôn - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ bất không thành tựu thế tôn - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ cực lạc thế giới A Di Đà Phật - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ thập phương pháp giới Chư phật thế tôn - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Thất cu chi Phật Mẫu sở thuyết Đại Chuẩn đề Đà la ni - 3 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ thập phương pháp giới Tu Đa La tạng nhứt thiết Đà la ni môn - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ tỳ lô giá na - cung điện trung thất cu chi Chuẩn đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát - 3 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ quán tự tại bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảng lễ Di Lạc Bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Hư không tạng Bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bố Tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Kim cang thủ bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Trừ cái chướng Bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Địa tạng Bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Vô năng thắng Bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Đại Thế chí bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết bồ tát ma ha tát - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Ma ha ca diếp tôn giả, chư đại Thanh văn tăng - 1 lạy.
 • Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng - 1 lạy.

Sau khi đảnh lễ, hành giả ngồi kiết già, bán gia hoặc trong tư thế thoải mái và tâm thanh tịnh. Chấp hai tay lại và hồi hướng công đức . Hành giả tỏ lòng ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi. Hành giả hứa nguyện không tái tạo tội ác và xin được trừ diệt tội ác từ nay về sau.

Tiếp theo, hành giả niệm Hộ Thân Chơn Ngôn "Úm Xỉ Lâm" 21 hoặc 49 biến. Chú này có công năng gia hộ, bảo hộ và hướng dẫn hành giả. Sau đó, hành giả niệm Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn "Úm ma ni pap mê hum", có công năng giúp xua tan nghiệp chướng và đặt hành giả trên con đường giải thoát viên mãn.

Sau khi niệm xong, hành giả đảnh lễ Đức Bổn Tôn Chuẩn Đề 3 lạy và niệm hồng danh người. Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại và hồi hướng công đức đến tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử tịnh độ. Kết thúc bằng việc đảnh lễ Chuẩn Đề và niệm hồng danh của nó.

Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ

Nếu bạn không có bàn thờ hoặc không cần thiết, bạn có thể niệm trong tâm. Tưởng tượng một vòng sáng tròn kính đàn trong tâm mình và niệm lễ đảnh tụng như trước. Sau đó, tiếp tục niệm Thần chú Chuẩn Đề trong tâm và niệm "Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm" liên tục trong tâm. Niệm như vậy ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh.

Nghi quỹ này có công năng lớn, giúp hành giả tránh khỏi các nghiệp chướng xấu và đạt đến sự giải thoát. Niệm Thần chú Chuẩn Đề và niệm "Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm" khiến tâm mình luôn trong sáng và thanh tịnh. Cùng với việc niệm các Thần chú khác, hành giả sẽ đạt được vô thượng chánh giác.

Nghi quỹ Chuẩn Đề là một pháp tu giúp hành giả tiến gần đến giải thoát. Hãy áp dụng nghi lễ này và trì niệm Thần chú Chuẩn Đề để trên con đường tu hành của bạn, bạn có thể tìm thấy sự thanh tịnh và giải thoát.

1