Kinh Vô Lượng Thọ: Hiểu ý nghĩa và cách tụng hiệu quả

Phap Ngo Thich
Kinh Vô Lượng Thọ là một trong những bộ kinh phổ biến nhất trong Tịnh Độ Tông. Nó không chỉ là những lời dạy của Đức Phật mà còn là một hướng dẫn quý giá...

Kinh Vô Lượng Thọ là một trong những bộ kinh phổ biến nhất trong Tịnh Độ Tông. Nó không chỉ là những lời dạy của Đức Phật mà còn là một hướng dẫn quý giá cho việc sống một cuộc sống thanh tịnh và tu tập đúng luật Phật để đạt đến cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách tụng kinh Vô Lượng Thọ một cách hiệu quả.

Kinh Vô Lượng Thọ là gì?

Kinh Vô Lượng Thọ miêu tả thế giới Tây Phương Cực Lạc và những lời dạy của Phật A Di Đà. Kinh này giúp con người hiểu cách sống thanh tịnh, làm theo giới luật và tụng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà để thoát khỏi những gánh nặng của quá khứ và được tái sinh vào cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà. Việc tích lũy công đức sẽ giúp chúng ta đạt được thành tựu viên mãn.

Kinh Vô Lượng Thọ đề cập đến Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc Kinh Vô Lượng Thọ đề cập đến Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc

Kinh còn nói về tiền kiếp của Phật A Di Đà. Trước khi trở thành Phật, ngài từng là tỳ kheo Pháp Tạng và đã phát nguyện trở thành Phật A Di Đà trong cõi Tịnh Độ khi được đức Như Lai Thế Tự Tại Vương ấn chứng.

Kinh cũng đề cập đến 48 đại nguyện của Phật A Di Đà. Khi ngài trở thành Phật, tất cả chúng sinh sanh về Tịnh độ của ngài đều tự biết thấu thiện ác đã làm và đều được xa lìa phân biệt và tịch tịch.

Khi ngài trở thành Phật, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, Thanh Văn vô số, chư Phật xưng tán. Chúng sinh nghe danh hiệu ngài, có được căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sinh Tịnh độ, mười niệm tất vãng sanh. Chúng sinh nghe danh phát tâm, sám hối khi lâm chung sẽ được ngài tiếp dẫn, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc…

Tóm lược nội dung các phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh tiêu biểu của Tịnh Độ Tông được trì tụng để chúng sinh có mong cầu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hiểu biết cách tích lũy công đức và đạt được sở nguyện. Kinh gồm 48 phẩm, và ý nghĩa của từng phẩm sẽ được phân tích dưới đây.

Nội dung ba phẩm đầu

Phẩm đầu tiên, phần thứ hai và phần thứ ba của kinh nói về buổi pháp hội với sự có mặt của nhiều bậc thượng thủ, Bồ Tát, Tỳ kheo và chư thiên. Tên của các phẩm này lần lượt là:

 • Phẩm 1: Pháp hội đại chúng
 • Phẩm 2: Đức tuân Phổ Hiền
 • Phẩm 3: Đại giáo duyên khởi

Phẩm 4, 5, 6, 7

Ba phẩm này nói về Pháp Tạng và phát nguyện của ngài trước khi trở thành Phật A Di Đà. Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 4: Pháp Tạng nhân địa
 • Phẩm 5: Chí tâm tinh tấn
 • Phẩm 6: Phát đại thệ nguyện
 • Phẩm 7: Tất thành Chánh Giác

Phẩm 8, 9, 10

Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 8: Tích công lũy đức
 • Phẩm 9: Viên mãn thành tựu
 • Phẩm 10: Giai nguyện tác Phật

Phẩm 11 đến phẩm 21

Tên của các phẩm này lần lượt là:

 • Phẩm 11: Quốc giới nghiêm tịnh
 • Phẩm 12: Quang minh biến chiếu
 • Phẩm 13: Thọ chúng vô lượng
 • Phẩm 14: Bảo thụ biến quốc
 • Phẩm 15: Bồ Đề đạo tràng
 • Phẩm 16: Đường xá lâu quán
 • Phẩm 17: Tuyền trì công đức
 • Phẩm 18: Siêu thế hy hữu
 • Phẩm 19: Thọ dụng cụ túc
 • Phẩm 20: Đức phong hoa vũ
 • Phẩm 21: Sen báu Phật Quang

Phẩm 22, 23, 24, 25, 26

Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 22: Quyết chứng cực quả
 • Phẩm 23: Thập phương Phật tán
 • Phẩm 24: Tam bối vãng sanh
 • Phẩm 25: Vãng sanh chánh nhân
 • Phẩm 26: Lễ cúng thính Pháp

Phẩm 27, 28, 29, 30, 31

Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 27: Ca thán Phật đức
 • Phẩm 28: Đại sĩ thần quang
 • Phẩm 29: Nguyện lực hoằng thâm
 • Phẩm 30: Bồ tát tu trì
 • Phẩm 31: Chân thật công đức

Phẩm 32, 33, 34, 35, 36, 37

Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 32: Thọ lạc vô cực
 • Phẩm 33: Khuyến dụ sách tấn
 • Phẩm 34: Tâm Đắc Khai Minh
 • Phẩm 35: Trược thế ác khổ
 • Phẩm 36: Trùng trùng hối miễn
 • Phẩm 37: Ngư nghèo đặng của báu

Phẩm 38, 39, 40, 42, 43

Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 38: Lễ Phật hiện quang
 • Phẩm 39: Từ Thị thuật kiến
 • Phẩm 40: Biên địa nghi thành
 • Phẩm 41: Hoặc tận kiến Phật
 • Phẩm 42: Bồ Tát vãng sanh
 • Phẩm 43: Phi thị Tiểu Thừa

Phẩm 44, 45, 46, 47, 48

Tên của các phẩm này là:

 • Phẩm 44: Thọ Bồ Đề ký
 • Phẩm 45: Chỉ lưu lại một kinh này
 • Phẩm 46: Cần tu kiên trì
 • Phẩm 47: Phước hệ thỉ văn
 • Phẩm 48: Văn kinh hoạch ích

Ý nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ giúp chúng ta hiểu rõ công đức và nguyện lực của Phật A Di Đà, cũng như mối nhân duyên giữa ngài với chúng ta. Kinh mô tả cõi Tây Phương Cực Lạc với những đặc điểm đặc biệt như công đức trang nghiêm, không có ác, quang minh vô lượng và chiếu sáng khắp nơi. Nếu chúng ta chạm quang minh đó, chúng ta sẽ được oai thần công đức và tự do lựa chọn con đường thoát khỏi kiếp nạn.

Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói về ba bậc vãng sinh và khuyến nghị chúng ta xa lìa việc ác, siêng làm điều thiện và tích lũy công đức. Nếu chúng ta siêng niệm danh hiệu Phật A Di Đà và đều đặn hướng tâm của mình đến đức Phật, chúng ta sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc khi đến lúc kết thúc cuộc sống này.

Cách tụng kinh Vô Lượng Thọ

Khi tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cần giữ cho tâm thế hướng thiện, tinh tấn và thanh tịnh. Trước khi tụng kinh, hãy rửa tay và súc miệng sạch sẽ, đảm bảo y phục trang nghiêm. Trong lúc tụng, hãy tập trung tâm trí và không có lòng thù hận, sân si. Tôn kính và gửi lời cảm tạ đến các vị Phật, Bồ Tát sau khi kết thúc.

Khi tụng kinh Vô Lượng Thọ tại chùa, có một số nghi thức nhất định, bắt đầu bằng việc đưa nhang lên nguyện hương và sau đó đọc các bài ca thán Phật. Tại nhà, chúng ta có thể tuỳ chỉnh nghi thức và tụng kinh theo nguyện vọng của mỗi gia đình.

Trong tụng kinh, chúng ta nên tập trung tâm trí, cúi lạy và không mất tình thần sự trì tụng. Tự thân cầu nguyện và đọc kinh Vô Lượng Thọ một cách tôn kính và thành tâm.

1