Xem thêm

Kinh Dược Sư (một bản dịch tiếng Việt dễ đọc dễ hiểu)

Phap Ngo Thich
Thứ hai, 19/12/2022 05:30 Kinh Dược Sư - Hướng dẫn dễ hiểu cho tâm hồn Trong tín ngưỡng Phật giáo, Kinh Dược Sư - còn gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức...

Thứ hai, 19/12/2022 05:30

Kinh Dược Sư - Hướng dẫn dễ hiểu cho tâm hồn

Trong tín ngưỡng Phật giáo, Kinh Dược Sư - còn gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh - là một bài kinh quan trọng. Nguyện đọc kinh này sẽ giúp loại bớt ác nghiệp và thúc đẩy nghiệp lành. Kinh Dược Sư đã được dịch sang tiếng Việt bởi HT. Thích Huyền Dung và Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, để giúp tăng cường sự tiếp cận và hiểu biết của mọi người.

Dược Sư Ảnh minh họa: Dược Sư

DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH DƯỢC SƯ

Trước khi bắt đầu thường niệm kinh, chúng ta cần làm những thủ tục như thắp đèn và đốt hương. Đứng thẳng, chắp tay ngang ngực, lễ mật niệm.

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xóa ha (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

CÚNG HƯƠNG

Giới hương, Định Hương, dữ Huệ hương Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương Sáng ngời, chiếu khắp mười phương. Hiện tiền Tam Bảo, năm Hương cúng dường. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Hôm nay, chúng con, phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng Dược Sư Kinh Chú, xưng tán Hồng Danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, từ bi gia hộ tên họ……………..đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời, người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát ,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn Cam lồ rưới khắp trần gian Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da,bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra,địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra

1