Xem thêm

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ PDF

Phap Ngo Thich
Tìm hiểu về Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng có tám chữ là Hiếu đạo, Độ sinh, Bạt khổ, Báo ân, đây là tám chữ cơ bản của đạo đức Phật...

Tìm hiểu về Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng có tám chữ là Hiếu đạo, Độ sinh, Bạt khổ, Báo ân, đây là tám chữ cơ bản của đạo đức Phật giáo. Trong đó, việc hiếu thảo mẹ cha và phụng sự sư trưởng là nội dung quan trọng.

Kinh Địa Tạng gồm ba quyển là Thượng, Trung và Hạ, với 13 phẩm mà người tu học cần nắm rõ để phát triển trên con đường giác ngộ và giải thoát.

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ PDF Ảnh minh họa: Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ PDF

Kinh Địa Tạng Bồ Tát PDF

Bạn có thể tải bản PDF tại đây: Kinh Địa Tạng - HT Tri Tinh Dich

Video Kinh Địa Tạng

Tóm tắt Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển thượng

 • Phẩm thứ nhất: Thần thông trên cung trời Đao Lợi.
 • Phẩm thứ hai: Phân thân tập hội.
 • Phẩm thứ ba: Quán chúng sanh nghiệp duyên.
 • Phẩm thứ tư: Nghiệp cảm của chúng sanh.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển trung

 • Phẩm thứ năm: Danh hiệu của địa ngục.
 • Phẩm thứ sáu: Như lai tán thán.
 • Phẩm thứ bảy: Lợi ích cả kẻ còn người mất.
 • Phẩm thứ tám: Các vua diêm la khen ngợi.
 • Phẩm thứ chín: Xưng danh hiệu chư Phật.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ

 • Phẩm thứ mười: So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí.
 • Phẩm thứ mười một: Địa thần hộ Pháp.
 • Phẩm thứ mười hai: Thấy nghe được lợi ích.
 • Phẩm thứ mười ba: Dặn dò cứu độ nhơn thiên.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Lời nói đầu

Hiếu Kinh Của Phật Giáo - Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tông chỉ của bộ Kinh Địa Tạng nằm trong tám chữ: "Hiếu đạo, Độ sanh, Bạt khổ, Báo ân." Tám chữ này muốn nói lên điều gì? Chính là nói về đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Việc hiếu thảo với cha mẹ không chỉ làm trời đất rạng rỡ mà còn giúp chúng ta trở thành người tốt.

Việc hiếu thảo với cha mẹ là căn bản trong việc làm người. Cha mẹ của chúng ta chính là trời đất, là sư trưởng và cũng là chư Phật chứng minh. Nếu chúng ta không có cha mẹ, chúng ta sẽ không có được cơ thể này, và nếu không có cơ thể này thì không bao giờ chúng ta có thể trở thành Phật. Vì vậy, việc hiếu thảo với cha mẹ là điều quan trọng nhất.

Đạo hiếu không chỉ có hiếu với gia đình mình mà còn hiếu với tất cả mọi người. Hiếu quảng đại là hiếu thảo với tất cả mọi người trên thế giới, xem mọi người như cha mẹ của mình. Hiếu thảo chân chính là khi chúng ta trở thành Phật. Việc học Phật pháp và hành trì phật pháp chính là việc hiếu thảo đúng đắn nhất.

Quyển Thượng

PHẨM THỨ NHẤT: THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI

 • PHẬT HIỆN THẦN THÔNG

Khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp tại cung Trời Đao Lợi, tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới đều đến hội họp để tôn vinh đức Phật. Họ ca ngợi khả năng độ chúng sinh của đức Phật và tác động tích cực đến cuộc sống của chúng ta.

Đức Phật phát ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ và phát ra âm thanh huyền bí. Điều này chứng tỏ đức Phật có sức mạnh vượt trội để chiếu sáng cho chúng ta và lan tỏa những âm thanh thiêng liêng.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một tài liệu quan trọng trong Phật pháp. Việc tìm hiểu và tu học kinh này sẽ giúp chúng ta phát triển đạo đức và tiến bộ trên con đường tu hành. Đừng ngần ngại tải bản PDF và khám phá sự sâu sắc của Kinh Địa Tạng.

1