Chú Đại Bi: Sự Linh Nghiệm và Giải Thích từ Câu 1 đến Câu 10

Phap Ngo Thich
Hòa thượng Tuyên Hóa, một vị trụ trì của chùa Thảo Đường, đã giảng giải về Chú Đại Bi thông qua một bài kệ. Chú Đại Bi là một thần chú mang tính bí mật...

Hòa thượng Tuyên Hóa, một vị trụ trì của chùa Thảo Đường, đã giảng giải về Chú Đại Bi thông qua một bài kệ. Chú Đại Bi là một thần chú mang tính bí mật và thuộc hệ mật ngôn chân ngữ. Thần chú này có công năng thông thiên địa, thấu cả địa phủ. Người trì niệm chú này mỗi ngày 108 lần hoặc niệm ngày tháng liên tục cũng sẽ khiến Thập Điện Minh Vương hoan hỷ.

Chú Đại Bi có năng lực chữa lành tất cả các bệnh tật và làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời. Khi quí vị trì niệm chú này, cả thiên đất đều chấn động, và cả pháp giới cũng rung lên. Chú này còn có công đức lan tỏa khắp các cõi giới, từ cõi trời đến địa ngục.

Niệm Chú Đại Bi mỗi ngày 108 lần trong 3 năm liên tục sẽ khiến mười vị vua điều hành ở chốn địa phủ cũng như tất cả các chúng sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục hoan hỷ. Thần chú này có công năng đặc biệt trong việc giúp chữa lành mọi bệnh tật và tiêu trừ tội lỗi.

Để thuận lợi trong việc tụng chú Đại Bi, trước tiên chúng ta cần lưu ý đến bản tâm và niệm trì từ bi. Niệm chú này liên tục trong 3 năm thì sẽ mang lại rất nhiều công đức. Cần lưu ý rằng, trong suốt 3 năm đó, chúng ta cần giữ lòng thành tâm và không bỏ sót một ngày nào. Đồng thời, cũng nên kiêng chay rượu, không ăn thịt và không ăn ngũ vị tân.

Trong địa ngục có một đài gương báo tội. Nếu chúng ta gây nghiệp ác, thì nghiệp đó sẽ được hiện rõ trong đài gương đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta không gây nghiệp ác, thì không có gì hiện ra trong đài đó. Khi tụng chú Đại Bi trong 3 năm, khi gương nghiệp soi chiếu, tội báo của chúng ta sẽ được tẩy sạch.

Tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều sẽ cúi đầu lễ bái và sùng kính chúng ta khi trì chú này. Họ sẽ hộ trì chúng ta và thông báo cho nhau biết không nên quấy nhiễu chúng ta. Thần lực của chú Đại Bi thực sự là không thể nghĩ bàn.

Các câu giải thích từ câu 1 đến câu 10 của chú Đại Bi cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng câu trong thần chú này. Mỗi câu đều có công dụng riêng, như trì tụng chú này có thể giúp tiêu trừ ách nạn và mang lại lợi ích tức thì. Ngoài ra, các câu trong chú Đại Bi cũng đề cập đến việc trì niệm, tâm thành và không mưu cầu những điều bất thiện.

Trì tụng chú Đại Bi không chỉ mang lại lợi ích trong cuộc sống hiện tại mà còn giúp chúng ta nương theo giáo pháp chân chính và giúp đạt được giác ngộ giải thoát. Chú Đại Bi là một thần chú vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng sâu sắc trong việc trì niệm và tu hành của chúng ta.

1