Thần Chú Chuẩn Đề: Khám phá Bí ẩn của Thần Chú này

Phap Ngo Thich
Chú Chuẩn Đề, hay còn được gọi là Thần Chú Chuẩn Đề, là một công cụ có kỹ năng đánh bại quỷ ma. Được truyền dạy bởi Thầy Thích Trí Thoát, chú này được trì...

Chú Chuẩn Đề, hay còn được gọi là Thần Chú Chuẩn Đề, là một công cụ có kỹ năng đánh bại quỷ ma. Được truyền dạy bởi Thầy Thích Trí Thoát, chú này được trì tụng trong 7 biến theo Chuẩn Đề Đà la ni kinh (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

tri-tung-chu-chuan-de Chú Chuẩn Đề được trình bày bằng tiếng Phạn: Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

Chú Chuẩn Đề Tiếng Việt Dễ Đọc

Khể thủ quy y Tô tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề Câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đủ 7 biến, tham khảo cách Thầy Thích Trì Thoát đọc chú ở video bên dưới)

Xem và nghe Video Thầy Thích Trí Thoát đọc Chú Chuẩn Đề 7 biến

Thầy Thích Trì Thoát tụng rất hay. Mỗi hành giả trên bước đường tu cần đặt trọn vẹn niềm tin và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú Chuẩn Đề để cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hàng ngày của mỗi người phật tử.

Ý nghĩa Chú Chuẩn Đề bạn cần phải biết

Chú Chuẩn Đề có 4 câu kệ của Ngài Long Thọ Bồ Tát: “Khể thủ quy y Tô tất đế, Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi, Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi nay xưng tán Đức Chuẩn Đề, nhờ lượng từ bi thường ủng hộ.

Bài tụng trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu thứ hai nói về Phật bảo, câu thứ ba nói về quy y Tăng bảo, câu thứ tư là nói mình xin nhờ ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên tiếng phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu thành tựu nghĩa là một pháp có năng lực thành tựu được hết thảy sự lý và thành tựu đặng hết thảy tâm nguyện của chúng sanh rất mầu nhiệm.

Chữ “CÂU CHI” nguyên tiếng phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức, cho nên trên đây nói “Thất câu chi” tức là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguyên tiếng phạn là “Candi”. Hán dịch có hai nghĩa:

  1. Thi vi

Thi vi là lời thế rộng trụ lý và cái trí lớn đoạn hoặc, đủ các cái nhơn hạnh thi vi.

  1. Thành tựu

Thành tựu nghĩa là tùng nơi không mà hiện ra giả rồi thành tựu đặng pháp tịch diệt.

Sỡ dĩ Chú này xưng rằng “Phật mẫu Chuẩn Đề” là nói pháp là thầy và thiệt trí là mẹ của chư Phật, cho nên bảy trăm ức Phật đều dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà chứng đạo Bồ Đề.

Trong kinh Chuẩn Đề nói rằng: Khi Phật ở vườn Kỳ Đà vì có tứ chứng bát bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, nên mới nhập “Chuẩn Đề định” mà thuyết chú: “Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, Câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha.”

Sự linh ứng của Chú Chuẩn Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) biến thì diệt trừ được tội thập ác, ngũ nghịch và tứ trọng, cho đến nhà thế tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí tâm trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bệnh. Khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát khiến hai vị thánh đường theo người ấy mà ủng hộ.

Nếu người có hoặc cầu trí tuệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đủ một trăm vàn (1.000.000) biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, thờ cả chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả Bồ Đề.

1