Xem thêm

Cách hồi hướng công đức cho cha mẹ tăng thêm phước báo

Phap Ngo Thich
Hồi hướng là gì? Hồi hướng là hành động chuyển về, trao đến, nhận về và trao đến. Đó là việc mang các công đức niệm Phật, tụng kinh, trì chú, trợ niệm... mà chính...

Hồi hướng là gì?

Hồi hướng là hành động chuyển về, trao đến, nhận về và trao đến. Đó là việc mang các công đức niệm Phật, tụng kinh, trì chú, trợ niệm... mà chính ta đã tu hành, xoay cái nhân để nhận phước báo từ công đức đó và làm quả siêu phàm nhập thánh, giúp đạt tới tương lai trở thành Phật. Hồi hướng không chỉ để hưởng phước từ trời người mà còn là cầu nguyện và phát nguyện đến các chúng sanh.

Hồi hướng có nghĩa là gom về, là việc đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Và nơi đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng là sử dụng công đức của chúng ta để hướng về mục đích hoặc làm lợi ích cho chính mình hoặc làm lợi ích cho các chúng sanh khác.

Một chữ "Hồi" thể hiện ý "quyết định, không thuận theo thói tình thế gian". Một chữ "Hướng" thể hiện ý "quyết định mong mỏi phương cách xuất thế". Đó gọi là "hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha".

Công đức đã làm được chuyển về quả Niết Bàn. Công đức đã làm được chuyển hướng đến diệu lý Thật Tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã làm vốn thuộc tự hành, được chuyển hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới. Đó chính là ý nghĩa phát nguyện lập thệ, quyết định hướng đến.

Cách hồi hướng công đức cho cha mẹ tăng thêm phước báo Hình ảnh minh họa

Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Hồi hướng công đức không chỉ dành cho cha mẹ còn sống mà còn cho cha mẹ đã mất. Khi ta phát tâm chân thực vì cha mẹ, ta tụng kinh, trì chú, niệm Phật và hồi hướng công đức cho cha mẹ, đó gọi là Đại hiếu! Công đức vô lậu có sức chuyển hóa nghiệp mạnh mẽ. Cha mẹ ta nhờ đó mà được tiêu tai chướng nghiệp.

Nếu bình thường, cha mẹ khỏe mạnh, minh mẫn và tăng thêm tuổi thọ. Nếu cha mẹ ốm đau bệnh tật, hồi hướng công đức cũng có thể giúp họ nhanh chóng bình phục. Nếu cha mẹ đã mất và đọa vào ác đạo, hồi hướng công đức cũng có thể giúp họ giải thoát, sanh lên cõi trời người. Nếu cha mẹ tái sanh tại cõi trời người, hồi hướng công đức cũng có thể giúp họ nhận thêm phước báo.

Mỗi khi muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ, ta có thể đọc lên tiếng hoặc đọc thầm trong đầu:

  • Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)
  • Hôm nay ngày ... tháng ... năm ..., đệ tử ... quy đầu Tam bảo, trì tụng (Kinh, chú, niệm Phật...), hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.
  • Nguyện cho con trong đời này, kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ điều Phước lành hoặc công Đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sinh phụ mẫu, ăn sự đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.
  • Con nguyện hồi hướng công đức (trì chú, tụng kinh, phóng sinh hay niệm Phật) này cho khắp pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con từ vô thỉ kiếp đến nay, cho hết thảy các chúng sanh hữu hình hoặc vô hình có nhân duyên với con từ vô thỉ kiếp đến nay. Và đặc biệt cho cha mẹ của con. Con cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.
  • Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)

Tamhuongphat.com/Th!

1