Xem thêm

Bài cúng phóng sinh Phật tử nên biết: Trọn vẹn tình yêu thương của chúng ta

Phap Ngo Thich
Khi nói đến việc cúng phóng sinh, chúng ta không chỉ đang thực hiện một nghi lễ truyền thống mà còn nuôi dưỡng tâm từ bi và tạo ra tình yêu thương to lớn. Để...

Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng.

Khi nói đến việc cúng phóng sinh, chúng ta không chỉ đang thực hiện một nghi lễ truyền thống mà còn nuôi dưỡng tâm từ bi và tạo ra tình yêu thương to lớn. Để hiểu rõ hơn về nghi lễ này và từ đó đạt được những lợi ích tuyệt vời, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hướng Dẫn Cúng Phóng Sinh

Mục Đích Cúng Phóng Sinh

  • Tu tâm từ bi và thương tưởng đến các sinh linh đang gặp khó khăn trong cõi súc sinh.
  • Kết duyên cho các sinh linh trong cõi súc sinh với Phật Pháp.
  • Nhận thêm phúc báu và hồi hướng cho các sự việc thiện hiện tại của gia đình, để chúng sớm được như mong muốn.
  • Cầu xin hạnh phúc cho gia đình và mang lại lợi ích cho chúng sinh.

Cách Thức Cúng Phóng Sinh

  • Mua con vật để phóng sinh ngay hoặc mang về nhà cúng khấn. Khi cúng, đặt con vật dưới đất, phía trước mặt mình, không cần thắp hương và chắp tay hướng lên trời.

Nghi Thức Cúng Phóng Sinh

1. Bạch Phật

Chắp tay và để con vật ở phía trước, tâm hướng về chư Phật bạch lễ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

Con/chúng con kính tôn kính chư Phật, giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã truyền thuyết, giáo Pháp của chư Tăng tu hành phạm hạnh và chúng con cầu Thánh quả giải thoát, mang lại phước đức cho nhân loại. Chúng con vâng lời đạo Phật, tu tâm từ bi và cứu rỗi chúng sinh.

Chúng con mua mạng những con vật này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm và nghiệp bị sát mạng. Chúng con xin hướng nguyện cho chúng, giải trừ nghiệp chướng, giúp chúng thoát khỏi kiếp súc sinh và được tái sinh về cõi người. Chúng con xin thành tâm tu hành theo giáo Pháp của Phật, mang lại lợi ích hạnh phúc cho bản thân và chúng sinh. Chúng con xin kết duyên pháp lữ với những con vật này, giúp đỡ nhau trong tu hành cho đến khi đạt giải thoát.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này để sám hối tất cả các tội nghiệp từ kiếp trước mà chúng con và gia đình đã tạo ra, cũng như tội sát mạng với những sinh linh. Chúng con xin hồi hướng cho gia đình, để nhận được sức khỏe và thọ mạng lâu dài, cùng với những duyên lành tu theo chánh Pháp của Phật.

Chúng con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho chúng con cùng với những sinh linh này, như nguyện hồi hướng của chúng con.

Nếu muốn hồi hướng cho vong linh nào, chúng con xin hướng nguyện cho vong linh đó, mong nguyện vong linh đó được về chùa Ba Vàng, nghe và học Phật Pháp để sớm giác ngộ giải thoát. Chúng con xin kết duyên pháp lữ với vong linh đó, để trợ duyên cho nhau tu hành cho tới khi trở thành Bồ Tát.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi Hướng

(Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu, Con xin lấy đó hồi hướng về, Nguyện khắp pháp giới các sinh linh Thảy đều thể nhập vào sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này, Chan rải mười phương khắp tất cả, Hết thảy chúng con cùng các loài, Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn và phát tâm vô thượng. (1 chuông, 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng và trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng và không ngại khó khăn. (3 chuông, 1 lễ)

4. Khi Gia Đình Thả Phóng Sinh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..., tuần đã có cho:...), chúng con đã tác lễ cứu rỗi sinh linh (đọc tên)... vào thời điểm này. Chúng con xin chư Phật gia trì, để chúng con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho sinh linh này.

Chào các sinh linh! Nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra ở bất kỳ đâu đều người ta được thực hành công danh Bồ Đề:

"PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN."

Sau khi thả sinh linh, chúng con đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Duyanh: Chúng con thể hiện đây là một phiên bản mới của bài viết gốc. Bạn đã đọc được những thông tin quan trọng và cần biết về việc cúng phóng sinh. Hãy áp dụng những gì đã học vào thực tế và lan toả tình yêu thương đến mọi sinh linh.

1