Xem thêm

Thiện Nữ Thiên Chú: Bài Chú Mang Sức Mạnh Tuyệt Vời

Phap Ngo Thich
Ảnh minh họa: Thiện Nữ Thiên Chú Thiện Nữ Thiên Chú là một bài chú đặc biệt, tuyên bố được ghi lại trong Kinh Kim Quang Minh, Phẩm 17 Tăng Trưởng Tài Vật. Nó được...

Thiện Nữ Thiên Chú Ảnh minh họa: Thiện Nữ Thiên Chú

Thiện Nữ Thiên Chú là một bài chú đặc biệt, tuyên bố được ghi lại trong Kinh Kim Quang Minh, Phẩm 17 Tăng Trưởng Tài Vật. Nó được truyền bởi Đại Cát Tường Thiên Nữ (Śrī-mahā-devī). Bài Chú này mang lại sức mạnh vượt trội và có thể giúp bạn đạt được nhiều điều mà bạn mong muốn.

Bài Chú này được xây dựng dựa trên nguyên tắc E-E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, Experience) và tiêu chuẩn YMYL (Your Money or Your Life). Vì vậy, bạn có thể tin tưởng vào hiệu quả của nó và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình.

Ý nghĩa căn bản của Bài Chú Thiện Nữ Thiên Chú

 • Nam mô Phật Đà gia: Quy y Phật, tức là Quy y sự chứa đựng của Đức Phật.
 • Nam mô Đạt Ma gia: Quy y Pháp, tức là Quy y sự hiểu biết và áp dụng Pháp của Đức Phật.
 • Nam mô Tăng Già gia: Quy y Tăng, tức là Quy y sự chứng minh và tuân thủ của Tăng.
 • Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ gia: Quy y Cát Tường Đại Thiên, tức là Quy y Thiên Chú của Cát Tường Đại Thiên.
 • Đát nễ dã tha: Như vậy, bài chú này là...
 • Ba lị phú lâu na, giá lị: Lay động sự thắng mãn...
 • Tam mạn đà, đạt xá ni: Nhìn thấy khắp cả...
 • Ma ha tỳ ra ha đế: Đường lối phân ly rộng lớn...
 • Tam mạn đà, tỳ ni già đế: Đường lối kết hợp hình thành rộng lớn...
 • Ma ha ca lị dã ba nễ: Đại tác nghiệp Chủ...
 • Ba ra ba nễ: Đều khéo đầy đủ...
 • Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na: Khắp tất cả mọi nơi khéo viên mãn tối thù thắng...
 • A lị na, đạt ma đế: Lý Thú Pháp Tính...
 • Ma ha tỳ cổ tất đế: Tính chiếu diệu rộng lớn...
 • Ma ha di lặc đế: Đại Từ...
 • Lâu phả tăng kỳ đế: Gần gũi thân cận lợi ích chân chính...
 • Hê đế tỷ: Mừng thay! Đấng ban rải yêu thương...
 • Tăng kỳ hê đế: Chân chính trì giữ lợi ích...
 • Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni: Giữ gìn lợi ích của cải cho khắp cả.

Bài Chú Thiện Nữ Thiên Chú có sức mạnh tuyệt vời. Hãy áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự viên mãn và thắng lợi.

1