Xem thêm

Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm

Phap Ngo Thich
Xem video về tượng Nhật Quang Nguyệt Quang biến chiếu trên youtube Nguyệt Quang Bồ Tát Trong Phật giáo, Nguyệt Quang Bồ Tát tượng trưng cho sự lắng tâm tĩnh lự (tĩnh định). Ánh sáng...

Xem video về tượng Nhật Quang Nguyệt Quang biến chiếu trên youtube

Nguyệt Quang Bồ Tát

Tượng Nhật Quang - Nguyệt Quang Biến Chiếu

Trong Phật giáo, Nguyệt Quang Bồ Tát tượng trưng cho sự lắng tâm tĩnh lự (tĩnh định). Ánh sáng trong suốt rực rỡ để miễn trừ sự bức não, ảnh hưởng của ba độc Tham, Sân, Si. Đây là vị Bồ Tát chờ thành Phật hiện đang thọ trì kho báu Chính Pháp của Phật Dược Sư.

Việc thờ và trì tụng Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni có thể trừ tất cả chướng nạn. Trừ được cả nỗi đau khổ của bệnh ác, thành tựu Thiện Pháp. Xa lìa tất cả sợ hãi, khiến những đau khổ trên thân xác được giảm nhẹ. Thậm chí có thể hóa thành vô hình nhờ sức trong mát của Nguyệt Quang Bồ tát.

Nguyệt Quang Bồ Tát, tên tiếng Phạm là Candra-prabha. Còn gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Tịnh Bồ Tát. Nguyệt Quang Bồ Tát là vị Bồ tát rất thân quen, Ngài ngự tại mặt trăng. Biểu thị cho ánh sáng vào ban đêm. Ngài thị hiện để nói rằng trong đêm tối vẫn có những ngày trăng sáng rõ. Để soi sáng u mê của con người, giúp chúng ta đến bên bờ Giác Ngộ.

nhật quang nguyệt quang biến chiếu

Nguyệt Quang Bồ Tát được mô tả có thân màu trắng hoặc vàng. Ngài ngồi hoặc đứng trên toà sen, tướng tốt đẹp trang nghiêm, thân đeo Anh Lạc với vật trang sức. Trên tay cầm đóa sen có hình nửa vành trăng hoặc không có hoa sen tùy diệu dụng. Ánh trăng tượng trưng cho ánh sáng hiền thiện, yên tĩnh trong chốn hắc ám để đưa Tà vào Chính. Nguyệt Quang Bồ Tát cũng được phụng thờ theo nhiều hình dạng khác nhau. Tôn tượng của Ngài có hình tướng và vật trang sức khá tương tự với Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhật Quang Bồ Tát

nhật quang nguyệt quang biến chiếu

Theo Kinh Dược sư, Nhật Quang Bồ Tát là vị đứng hầu bên trái của Đức Phật Dược Sư. Cùng với Nguyệt Quang Bồ tát thượng thủ của vô lượng chúng Bồ Tát. Các tài liệu cũng cho biết, Nhật Quang Bồ Tát có quan hệ mật thiết với Đại Bi Chú của Quán Thế Âm Bồ tát. Trì tụng Đại Bi chú được hợp với vô lượng Thần Nhân của Nhật Quang sẽ thêm hiệu nghiệm. Nếu trì tiếp Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni ắt sẽ được quả báo tốt lành. Thờ cúng, lễ bái Phật Dược Sư và 2 vị Bồ tát sẽ được diệt tất cả tội. Tiêu trừ bệnh tật, đuổi được tà ma và trừ thiên tai. Trong đời vị lai tiếp theo, sẽ có được tướng mạo đoan chính và quả báo đáng vui mừng.

nhật quang nguyệt quang biến chiếu

1