Xem thêm

Nghi thức trì tụng Kinh Pháp Hoa - Diệu Pháp Liên Hoa tại nhà

Phap Ngo Thich
Lợi ích thọ trì Kinh Pháp Hoa Nghe Kinh Pháp Hoa giúp tăng trưởng nghiệp lành và trí huệ. Theo lời Đức Phật, người nghe được Kinh này và thọ trì một cách tùy hỉ...

Lợi ích thọ trì Kinh Pháp Hoa

Nghe Kinh Pháp Hoa giúp tăng trưởng nghiệp lành và trí huệ. Theo lời Đức Phật, người nghe được Kinh này và thọ trì một cách tùy hỉ sẽ nhận biết được bậc bất thối chuyển và đã phát tâm Bồ Tát. Đối với những người tin tưởng và thọ trì Kinh Pháp Hoa, họ đã từng thấy vô lượng chư Phật, cung kính cúng dường và trồng hạt giống căn lành trong quá khứ. Tuy nhiên, Kinh Pháp Hoa chỉ dành cho những người có trí huệ Bát Nhã. Đối với những người có kiến thức nông cạn, ngu si, tánh tình nóng nảy, việc nghe Kinh này có thể gây lôi đình và mê hoặc mà không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Lựa chọn đúng thời điểm và đủ trí huệ là điều cần thiết để thọ trì Kinh Pháp Hoa hiệu quả.

Cách tác bạch trước khi tụng Kinh

Trước khi tụng Kinh Pháp Hoa, bạn có thể sử dụng bảng phát nguyện tác bạch hướng này để tăng hiệu quả. Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tôi quy đầu Tam Bảo và thọ trì Kinh Pháp Hoa, hy vọng đạt được công đức và cầu nguyện cho bản thân, gia đình, và tất cả chúng sinh. Tôi kính mong sự từ bi của Phật không thể tưởng bàn và xin được gia hộ.

Nghi thức tụng Kinh Pháp Hoa

 1. Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để làm sạch miệng: "Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha" (3 lần).

 2. Tụng ba lần Chú Tịnh Thân Nghiệp Chơn-Ngôn để làm sạch thân: "Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha" (3 lần).

 3. Tụng ba lần Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn để làm sạch đất đai và nhà cửa: "Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha" (3 lần).

 4. Tịnh Pháp Giới Chơn-Ngôn: "Án lam, tóa ha" (3 lần).

 5. Tịnh Tam Nghiệp Chơn-Ngôn: "Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám" (3 lần).

 6. Chơn-Ngôn Phổ Cúng Dường: "Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng" (3 lần).

 7. Nguyện Hương: Nguyện gửi lòng thành kính, gởi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ Giác (1 lạy, O).

 8. Lễ Tán Phật: Đấng pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loài, Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận (xá, O).

 9. Quán tưởng: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới đế châu ví đạo tràng, Mười Phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện quy y (O).

 10. Đảnh lễ Tam Bảo: Tự quy y Phật, Tự quy y Pháp, Tự quy y Tăng (lạy 1 lạy, O).

 11. Tán lư hương: Lư hương vừa bén chiên đàn, Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

 12. Chú Đại Bi: "Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát" (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

 13. Văn phát nguyện: "Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo" (3 lần), kính lạy đấng Tam-giới Tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì Kinh Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ, nguyện phật từ bi ai nhiếp thọ. Con phát nguyện ghi danh hiệu bản nguyện công đức của phật A Đi Đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện phật từ bi, xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiếp thọ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại Phật A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài tra đỡ gót, trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi tới liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn không rời an dưỡng lại ta bà khéo đem phương tiện lợi quần sanh hãy lấy trần lao làm phật sự con nguyện như thế phật chứng tri kết cuộc về sau được thành tựu... Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

 14. Kệ khai Kinh: Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nay con được nghe Kinh Pháp Hoa, nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

 15. Tán dương Kinh Pháp Hoa: Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu-Pháp vài ba hàng. Nam Mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bồ-Tát (3 lần).

 16. Tụng nội dung Kinh: Xem nội dung Kinh Pháp Hoa tại đây.

 17. Bát Nhã Tâm Kinh: Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

 18. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú: "Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha" (3 lần).

 19. Bài văn phát nguyện: Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của phật A Đi Đà một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện phật từ bi, xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con, chưa biết phật thân tướng tốt quang minh, vẻ đẹp trang nghiêm nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Lại thấy tướng màu Quan Âm Thế Chí các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại Phật A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài tra đỡ gót, trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi tới liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn không rời an dưỡng lại ta bà khéo đem phương tiện lợi quần sanh hãy lấy trần lao làm phật sự con nguyện như thế phật chứng tri kết cuộc về sau được thành tựu... Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

 20. Hồi Hướng: Tụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh, Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo.

 21. Phục nguyện: A Di Đà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, giữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã. Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh đồng thành chủng trí.

 22. Tam Tự Quy Y: Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Theo Tâm Hướng Phật!

Hình ảnh minh họa: Nghi thức trì tụng Kinh Pháp Hoa - Diệu Pháp Liên Hoa tại nhà

1