Nghi thức trì tụng chú Đại Bi: Sự linh ứng nhiệm mầu của câu Thần Chú Dược Sư

Phap Ngo Thich
Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Chú Đại Bi là một trong...

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

Chú Đại Bi là một trong những câu chú quan trọng và linh ứng nhiệm mầu trong đạo Phật. Nghi thức trì tụng chú Đại Bi gồm những bước sau đây:

1. Tướng dụng chú Đại Bi

Trước khi trì tụng chú Đại Bi, chúng ta nên hướng tâm vào việc quán tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh. Điều này giúp chúng ta kích thích lòng từ bi và tạo điều kiện lý tưởng cho trì tụng.

2. Hành trì niệm Chú Đại Bi

Trì chú Đại Bi giúp chúng ta diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Để trì chú này hiệu quả, chúng ta nên hành theo các biểu tượng mang ý nghĩa như tâm Đại Từ Bi, tâm bình đẳng, tâm không quán, tâm khiêm tốn, tâm không hỗn loạn, tâm không kiến thủ, tâm tuệ giác vô thượng.

3. Ðảnh lễ

Trong nghi thức trì tụng, chúng ta kính lạy các đại Bồ tát và Phật thể hiện qua việc thả thính và trì chú Tinh túy của đại từ bi. Qua đó, chúng ta thể hiện lòng thành kính và tôn kính với các vị linh thiêng.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

4. Phát nguyện

Trong lúc trì tụng, chúng ta có thể phát nguyện để nhờ sự giúp đỡ của Bồ tát Quan Thế Âm. Phát nguyện này có thể bao gồm mong muốn biết tất cả các pháp, sớm được trí tuệ và sớm đạt đến giới bất diệt.

5. Trì niệm

Trì chú Đại Bi bằng cách trì niệm "Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát" từ 21 đến 49 lần. Trì niệm này giúp chúng ta hoà nhập vào lời chú để đạt đến pháp giới và nhận được sự giúp đỡ của chư Phật.

6. Trì chú

Trì chú Đại Bi bằng cách trì nguyện "Nam mô Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát" 3 lần. Đây là câu chú quan trọng diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

7. Sám nguyện

Sám nguyện để được tiêu diệt tất cả tội ác và được sự giúp đỡ của Bồ tát Quan Thế Âm. Kính lạy đại Bồ tát nắm giữ chúng ta và công đức này, giúp chúng ta trở thành người hướng về Phật đạo.

8. Hồi hướng

Kính lạy Phật Pháp Tăng và tất cả các vị linh thiêng, con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả con người và chúng sinh, để mọi người đều trọn thành Phật đạo.

Nghi thức trì tụng chú Đại Bi không chỉ giúp chúng ta tăng cường lòng từ bi và nhận được sự giúp đỡ của chư Phật, mà còn mang lại lợi ích cho gia tiên và tất cả chúng sanh. Hãy thực hiện nghi thức này thường xuyên để tìm kiếm sự an lạc và bình yên trong cuộc sống.

1