Xem thêm

Nghi lễ hàng ngày: Tường thuật đời sống tâm linh Phật giáo

Phap Ngo Thich
Nghi thức cúng ngọ Cúng hương Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, điều gì thực sự quan trọng? Đa số chúng ta dành rất ít thời gian để suy nghĩ về nghĩa lễ và...

7 điều phật dậy phải học suốt đời

Nghi thức cúng ngọ

Cúng hương

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, điều gì thực sự quan trọng? Đa số chúng ta dành rất ít thời gian để suy nghĩ về nghĩa lễ và lòng biết ơn. Tuy nhiên, nghi lễ hàng ngày, như cúng hương, có thể mang lại sự thư thái và niềm vui cho tâm hồn chúng ta. Qua việc thực hiện nghi lễ này, chúng ta không chỉ thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với Phật, mà còn rèn luyện sự tĩnh lặng và tập trung của mình.

Khi cúng hương, chúng ta khép 3 cây hương trong lòng tay và đặt lên trán, lặp lại những câu nguyện sau:

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cầu nguyện

Trình bày dưới đây là một bài cầu nguyện thường được thực hiện trong nghi lễ hàng ngày. Trước khi bắt đầu cầu nguyện, hãy tìm một nơi yên tĩnh để lắng nghe tiếng lòng mình và kết nối với Phật.

Hôm nay, chúng con tập trung tại đây, tôn kính tam bảo, tu hành công đức, và nguyện cầu cho mười phương Tam Bảo, từ bi gia hộ ... (đề danh hay đệ tử chúng con), để thoát khỏi phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng, và luôn được an lành. Xin nguyện cùng hết thảy chúng sanh, chung lòng với Phật đạo Vô Thượng.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Khen ngợi Phật

Trong nghi lễ hàng ngày, chúng ta cũng dùng những câu thơ ngắn khen ngợi Phật để thể hiện lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với Ngài. Hãy lắng nghe những câu thơ này và đọc lên với tâm hồn chân thành.

Đấng Pháp Vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời, người, Cha lành chung bốn loài, Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận.

Quán tưởng Phật

Trong nghi lễ hàng ngày, chúng ta cần nhớ rằng Phật luôn ở bên cạnh chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta trên con đường tu hành. Hãy dùng những câu thơ sau để tưởng nhớ đến sự hiện diện và sự vĩ đại của Phật.

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Đảnh lễ

Đảnh lễ là một phần quan trọng trong nghi lễ hàng ngày. Qua việc đảnh lễ, chúng ta thể hiện lòng thành kính và tôn trọng sự hiện diện của các linh hồn cao cấp và các vị hiền thánh. Chúng ta cùng đếm từng câu sau:

Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

Tán dương chi

Sau khi đảnh lễ, chúng ta thường ngồi xuống và khai chuông mõ. Đây là một thể thức tán dương chi, tạo ra âm thanh của chuông mõ để lan tỏa âm dương tốt lành khắp mọi nơi. Hãy thưởng thức những câu thơ sau và cùng tham gia tán dương chi.

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu, Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau, Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh, Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn, Cam lồ rưới khắp trần gian, Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật

Bát Nhã Ba La Mật là một kinh thánh quan trọng trong Phật giáo. Khi niệm kinh này, chúng ta nhớ lại những lời dạy quý giá của Đức Phật và rèn luyện tâm linh của chúng ta. Dưới đây là một đoạn trích từ Bát Nhã Ba La Mật:

"Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha."

Kệ khen Phật

Kệ khen Phật là những câu thơ ngắn khen ngợi sự vĩ đại và hiển linh của Đức Phật. Chúng ta đọc lên những câu thơ này để tôn kính và ngưỡng mộ Phật.

"Trên trời dưới đất không bằng Phật, Thế giới đông tây không thể sánh, Nhân vật xưa nay con biết rõ, Tất cả không ai bằng Thế Tôn."

Nghi cúng dường

Cuối cùng, chúng ta thực hiện nghi cúng dường để tưởng nhớ các bậc hiền thánh và cầu siêu cho các vị hương linh. Hãy lắng nghe những lời cầu nguyện và thực hiện nghi lễ cúng dường này.

Kính lễ Thường Trụ Thập Phương Phật, Thường Trụ Thập Phương Pháp, Thường Trụ Thập Phương Tăng, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Niệm Phật

Cuối cùng, hãy lắng nghe và niệm Phật. Niệm Phật là hoạt động tâm linh quan trọng trong nghi lễ hàng ngày, giúp chúng ta tìm được sự thư thái và bình yên trong tâm hồn mình.

A Di Đà Phật thân sắc vàng, Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào, Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc, Trong hào quang hóa vô số Phật, Vô số Bồ tát hiện ở trong, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen vàng lên giải thoát, Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương Tây thế giới an lành, Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Phục nguyện

Sau khi niệm Phật, chúng ta cùng phục nguyện để gửi lời cầu siêu đến tất cả các linh hồn và những người thân đã mất. Hãy đọc lên những câu nguyện sau:

Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, Bồ tát, Long thiên, Phạm vương Đế thích và bốn Thiên vương Thiên long bát bộ, Hộ pháp Thần vương tất cả thiện thần thùy từ ủng hộ. Hôm nay chúng con là (tên, pháp danh, tuổi) cùng với các vị gia chủ và các Phật tử hiện diện tại đây, nguyện đem công đức này cầu siêu cho Phật sự phát triển chùa Hương Sen, để mọi người được giàu có và an lành.

Kính lễ

Cuối cùng, chúng ta kính lễ để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với linh hồn và các vị hiền thánh. Hãy đọc lên những câu kính lễ sau:

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử, Mười phương ba đời cùng các cõi, Con đem thân miệng ý thanh tịnh, Lạy khắp tất cả không còn dư.

Tam quy

Cuối cùng, chúng ta thực hiện tam quy, một hình thức tôn kính Ba Ngôi Phật, Ba Giáo Chủ, và Bồ Tát. Hãy lắng nghe những câu thơ sau và đọc lên:

Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh, Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh, Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh, Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, để chúng sanh trọn thành Phật đạo.

Bài kệ Chư Thiên

Cuối cùng, hãy thể hiện lòng biết ơn và tôn kính đối với Chư Thiên bằng cách đọc bài kệ này:

Trời, A-tu-la, Dạ xoa thảy, Đến nghe pháp đó nên chí tâm, Ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, Hoặc trên đất liền hoặc hư không, Thường với người đời sanh lòng từ, Ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, Phước trí vô biên lợi quần sanh, Bao nhiêu tội chướng thảy tiêu trừ, Xa lìa các khổ về viên tịch. Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, Thường trì định phục để giúp thân, Hoa mầu Bồ Đề khắp trang nghiêm, Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Hy vọng qua việc thực hiện nghi lễ hàng ngày, chúng ta có thể rèn luyện tâm linh, sống một cuộc sống ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh.

1