Xem thêm

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú: Vẻ đẹp của sự an lành và phúc hậu

Phap Ngo Thich
Ảnh: Công Đức Bảo Sơn Thần Chú Công Đức Bảo Sơn Thần Chú: Một bài chú đặc biệt trong Thiền Môn Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, còn được gọi là "Công Đức Bửu Sơn...

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú Ảnh: Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú: Một bài chú đặc biệt trong Thiền Môn

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, còn được gọi là "Công Đức Bửu Sơn Thần Chú", là một bài chú ngắn thuộc Thập chú, một phần quan trọng trong công phu của Thiền Môn. Oai lực của bài chú này được miêu tả là vô tiền khoáng hậu, theo Nhị Khóa Hiệp Giải trích dẫn:

"Nếu người tụng một biến thần chú này, công đức cũng bằng như lạy bốn vạn năm nghìn bốn trăm biến Đại Phật Danh kinh; lại cũng bằng tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Đại Tạng Kinh. Với lòng thành tâm tụng chú này, dù có tạo tội chứa đầy hơn mười cõi nước, phải đọa vào địa ngục lớn vô gián đi nữa, đến khi lâm chung cũng được quyết định vãng sanh về Cực lạc thế giới đặng đức Phật A Di Đà, rồi sanh lên bực thượng của thượng phẩm."

So sánh các bản Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Trong các kinh sách, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được thuyết trong 3 bộ khác nhau, tuy có một số khác biệt về nội dung. Dưới đây là một vài so sánh:

1. Bộ Mật Tông:

Theo bản dịch "Bộ Mật Tông" của Ngài Thích Viên Đức, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được gọi là Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni. Nội dung như sau:

 • Nam Mô Phật Đà da
 • Nam Mô Đạt Ma da
 • Nam Mô Tăng Già da
 • Úm tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

2. Nhị Khóa Hiệp Giải:

Theo "Nhị Khóa Hiệp Giải", Công Đức Bảo Sơn Thần Chú còn có tên là "Công Đức Bửu Sơn Thần Chú". Nội dung như sau:

 • Nam mô Phật Đà da
 • Nam mô Đạt Ma da
 • Nam mô Tăng Già da
 • Aùn, tất đế hộ rô rô tất đô rô chỉ lỵ ba, kiết lỵ bà, tất đạt rị, bố rô rị ta phạ hạ.

3. Mật chú viên nhân vãng sanh tập:

Theo "Mật chú viên nhân vãng sanh tập", Công Đức Bảo Sơn Thần Chú có tên là "Công Đức Sơn Đà La Ni Chú". Tuy nội dung khác lạ, nhưng đó là:

 • Nại ma
 • Mạc nãi dã
 • Nại na nại
 • Linh ma dã
 • Nại ma san át dã
 • Tây ninh
 • Hô lỗ lỗ (rô rô)
 • Tây nại lỗ
 • Cát lặc bát
 • Tây nại linh
 • Bố lỗ linh
 • Sa ha

Những mối nghi về Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Theo Nhị Khóa Hiệp Giải, còn chưa rõ Công Đức Bửu Sơn Thần Chú này được dịch ra từ đâu và xuất phát từ nơi nào trong Đại Tạng. Cuốn "Mật chú viên nhân vãng sanh tập" có bài thần chú này tên là "Công đức vãng sanh tập", tức là ngoài việc dịch tên khác, nội dung chú này không khác chú khác.

Trong cuốn Viên nhân Vãng sanh tập cũng dẫn lời của Kinh Đại Tập miêu tả:

"Nếu người tụng chú này một biến, công đức cũng bằng như lạy bốn vạn năm nghìn bốn trăm biến Đại Phật Danh kinh; lại cũng bằng tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Đại Tạng Kinh. Với lòng thành tâm tụng chú này, dù có tạo tội chứa đầy hơn mười cõi nước, phải đọa vào địa ngục lớn vô gián đi nữa, đến khi lâm chung cũng được quyết định vãng sanh về Cực lạc thế giới của đức Phật A Di Đà; rồi sanh lên bực thượng của thượng phẩm."

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú - Định hướng đến sự an lành và phúc hậu

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú có ý nghĩa đặc biệt: "Công đức bửu sơn" được giải thích như sau: Người hay chuyên việc làm công, công có nghĩa là Đức. Người tụng chú này với lòng thành tâm, có đủ ba quán về Quả, tức là đạt được ba đức là rỡ ba Đức. Với ví dụ như Ma Ni bửu châu: Thân nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó sáng suốt trong ngoài, đó là đức của bát nhã; núi sản sanh vật liệu, đó là đức của giải thoát. Tương tự, chú này cũng giống như tâm, bởi vì đều có ba đức.

"Sơn" biểu trưng cho núi, nơi sản sinh ra các khoáng chất quý báu như châu báu; cũng như tâm, có thể tạo ra những cảnh vật phong phú. Núi pháp tánh cũng sinh sản ra công đức đầy đủ, nên người thụ trì chú này có thể sử dụng những vật quý trong tâm để nhận lãnh các ơn huệ.

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú - Thần chú của sự an lành

Với Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, chúng ta nhận thấy vẻ đẹp và ý nghĩa của sự an lành và phúc hậu. Hãy tu tập và tụng chú này để nhận được những hồng ân và sự ban phước từ đức Phật.

Nguồn: "Công Đức Bảo Sơn Thần Chú" - Tuệ Tâm 2021.

1