Xem thêm

Cách đọc kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu chơn kinh

Phap Ngo Thich
Kinh Địa Mẫu không chỉ phổ biến trong phong tục dân gian mà còn mang lại phúc lớn cho những ai tu học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập đàn...

Kinh Địa Mẫu không chỉ phổ biến trong phong tục dân gian mà còn mang lại phúc lớn cho những ai tu học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập đàn trì sám Mẫu Địa chơn Kinh để có thể tiếp thu những phước báo từ Mẫu.

Thời gian trì niệm kinh Địa Mẫu

Thời gian tốt nhất để trì niệm kinh Địa Mẫu là vào lúc 12 giờ trưa các ngày mùng 8, 18, 28 âm lịch hàng tháng. Ngày vía lớn nhất là ngày 18/10 âm lịch.

Sắp lễ lập đàn trì kinh Địa Mẫu

Chuẩn bị những vật phẩm sau đây:

 • 6 chum nước thanh thuỷ
 • 6 cốc nến
 • 6 quả hoa (nếu có thể, điều tốt nhất là sắp lễ với 6 quả hoa 6 màu khác nhau)
 • 13 miếng trầu (có thể sử dụng cánh phượng hoặc lá trầu quết vôi)
 • 5 bông hoa
 • 5 nén hương (nếu có điện, thắp vào các bát hương; không có điện, thắp vào cây hương Mẫu)
 • Một lá sơ
 • Một bát cơm hoặc xôi

Lập đàn trì niệm và thỉnh Mẫu đúng giờ ngọ.

Đọc kinh Mẫu

Cùng lập đàn trì niệm và đọc kinh Mẫu với những lời nguyện sau đây:

 • Nam mô A Di Đà Phật
 • Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
 • Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu
 • Nam mô phật tổ như lai
 • Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà
 • Nam mô Thái Thượng Lão Quân
 • Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm
 • Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề
 • Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc
 • Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
 • Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con.
 • Hôm nay chúng con quỳ dưới chân Mẹ, cầu lịnh Mẹ trên, Mẹ, Cha, Thầy, Tổ phổ độ hộ cho chúng con, Chúa Xứ Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh - Thần - Tiên Phật, sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con.

Đảnh Lễ Tam Bảo

 • Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.
 • Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh phổ hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
 • Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Địa mẫu chân kinh

 • ĐỊA MẪU CHƠN KINH GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA
 • NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
 • ĐỊA MẪU CHÂN KINH
 • Hóa sanh muôn loài

Xưng Tán Địa Mẫu

 • Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ
 • Điển linh quang tế độ chúng sanh
 • Hỡi ai chớ có lạc lầm
 • Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu
 • Cõi trần thế mịt mù tăm tối
 • Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh
 • Chớ ham vật chất lụy phiền
 • Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành

Cúng Hương

 • NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHỢN KINH (3 Biến)
 • Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung
 • Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ
 • Trên khói hương này Kim Mẫu ngự
 • Cảm ứng chứng minh tất lòng thành

Sám kinh Địa Mẫu

 • Dâng đăng
 • Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu
 • Ngọn linh đăng soi thấu mười phương
 • Điển quang tỏa ánh chiêu dương
 • Cầu xin từ Mẫu tây phương chứng đàn
 • Mẹ giáng thế độ an non nước
 • Chuyển huyền linh ban phước vạn dân
 • Nguồn thương sầu đọng buâng khuâng
 • Nhìn đăng lòng tưởng Mẹ gần bên con
 • Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu
 • Tỉnh Thiểm tây huyền diệu ứng linh
 • Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh
 • Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương
 • Nhìn biển cả trùng dương nước biếc
 • Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau
 • Mẹ trông từng lượn sóng ào
 • Bao nhiêu sóng lượn ngẹn ngào bấy nhiêu
 • Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ
 • Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi
 • Núi sông vũ trụ đất trời
 • Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui
 • Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm
 • Ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con
 • Dâng đăng Mẹ chứng lòng son
 • Vạn dân bá tánh nước non thanh bình

Kin Địa Mẫu Hình ảnh minh họa chỉ mang tính chất minh họa và không liên quan trực tiếp đến nội dung bài viết.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu cách đọc kinh Địa Mẫu và có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hãy tìm hiểu thêm về kinh phật để có được sự trì phúc và hạnh phúc trong cuộc sống.

1