Xem thêm

Bồ Tát Quán Thế Âm: Vị Bồ Tát tình thương thể hiện lòng từ bi của chư Phật

Phap Ngo Thich
Ảnh minh họa: Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó,...

Bồ Tát Quán Thế Âm Ảnh minh họa: Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thì quán sát âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát.

Bồ Tát Quán Thế Âm - Hình tượng của lòng từ bi trong kinh điển Phật giáo

Theo kinh điển Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của tất cả chư Phật. Trong Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm thường được miêu tả dưới hình tượng một người phụ nữ.

Ngoài ra, Bồ Tát Quán Thế Âm còn được gọi là Padmapani (Người giữ hoa sen ) trong tiếng Tây Tạng. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát quan sát âm thanh đau khổ của thế gian và cứu độ mọi người. Nhờ khả năng quan sát này, Ngài chứng kiến được sự hiện hữu của khổ đau trong vũ trụ. Bất kể ở đâu, vào lúc nào có tiếng kêu cầu trợ giúp từ chúng sinh, Ngài sẵn sàng tự tại cứu độ. Vì thế, Ngài cũng được gọi là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại... Do danh hiệu này, Ngài thường được gọi là Đại Bi.

Bồ Tát Quán Thế Âm Ảnh minh họa: Bồ Tát Quán Thế Âm đã thực hiện một lời thề tuyệt vời để lắng nghe những lời cầu nguyện và cứu vớt mọi người trong thời điểm khó khăn.

Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh điển Phật giáo

Theo kinh điển Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát Quán Thế Âm là người đã thực hiện một lời thề tuyệt vời để lắng nghe những lời cầu nguyện của tất cả chúng sinh trong thời điểm khó khăn và cứu vớt chúng sinh.

Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, đức Phật Thích Ca đã dạy người đệ tử của mình rằng từ xa xưa, Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật và có nhiều danh hiệu như chánh pháp minh như lai , Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã thề để tạo điều kiện cho các Bồ Tát khác và hiện thân để an ủi chúng sinh. Danh hiệu Quán Thế Âm thường được kết hợp với từ Đại Bi.

Bồ Tát Quán Thế Âm Ảnh minh họa: Bồ Tát Quán Thế Âm đã thực hiện một lời thề tuyệt vời để lắng nghe những lời cầu nguyện của tất cả chúng sinh trong thời điểm khó khăn và cứu vớt chúng sinh.

Ý nghĩa biểu tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ðức Phật đã giải thích rõ cho Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát này, khi nghe âm thanh của chúng sanh gọi danh hiệu mình, tức thời quán sát để cứu độ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và xưng danh Ngài với tấm lòng chân thành, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ quan sát âm thanh đó và giải thoát tất cả mọi người.

Cũng theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 hình thái hiện thân chẳng hạn như thân Phật, Bích Chi (Duyên Giác), Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Đại tướng Quân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la-môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Phụ nữ, Đồng nam, Đồng nữ, Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân, Thần chấp Kim Cang.

Bồ Tát Quán Thế Âm Ảnh minh họa: Trong kinh bát nhã Ba La Mật, Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là quán tự tại bồ tát , ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, giải thoát.

Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm đã thực hiện một mệnh nguyện tuyệt vời để lắng nghe những lời cầu nguyện và cứu vớt chúng sinh trong những thời điểm khó khăn.

Sau đó, có thêm 33 hình thái khác của Bồ Tát Quán Thế Âm, không chỉ dựa trên các kinh sách mà còn dựa trên tư tưởng hóa độ kết hợp với tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản và Trung Quốc. Những hình thái này gồm: Dương Liễu Quán Âm, Long Đầu Quán Âm, Trì Kinh Quán Âm, Viên Quang Quán Âm, Du Hý Quán Âm, Bạch Y Quán Âm, Liên Ngọa Quán Âm, Lang Kiến Quán Âm, Thí Dược Quán Âm, Ngư Lam Quán Âm, Đức Vương Quán Âm, Thủy Nguyệt Quán Âm, Nhất Diệp Quán Âm, Thanh Cảnh Quán Âm, Uy Đức Quán Âm, Diên Mạng Quán Âm, Chúng Bảo Quán Âm, Nham Hộ Quán Âm, Năng Tĩnh Quán Âm, A Nậu Quán Âm, Vô Úy Quán Âm, Diệp Y Quán Âm, Lưu Ly Quán Âm, Đa La Quán Âm, Cáp Lỵ Quán Âm, Lục Thời Quán Âm, Phổ Bi Quán Âm, Mã Lang Phụ Quán Âm, Hiệp Chưởng Quán Âm, Nhất Như Quán Âm, Bất Nhị Quán Âm, Trì Liên Quán Âm, Sái Thủy Quán Âm.

Mời quý Phật tử xem thêm video: "Tu thân theo lời Phật dạy"

1