Xem thêm

Những Bài Kinh Sám Hối Hằng Ngày: Tự Xóa Mọi Lỗi Lầm

Phap Ngo Thich
Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những lỗi lầm và hối hận về những việc không tốt đã làm. Tuy nhiên, việc sám hối và niệm Phật có thể giúp chúng ta cảm...

Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những lỗi lầm và hối hận về những việc không tốt đã làm. Tuy nhiên, việc sám hối và niệm Phật có thể giúp chúng ta cảm thấy thanh thản và tìm lại bình an. Tụng kinh sám hối tại gia là một trong những phương pháp ngày càng được nhiều người tu Phật thực hiện.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 8 bài kinh sám hối hằng ngày để cùng thực hiện hành trình sám hối tại gia. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách thức của việc sám hối hàng ngày.

Bài Khấn Sám Hối Là Gì?

Sám hối là việc chúng ta thấy ăn năn và hối hận khi đã làm một việc gì đó không tốt. Nó giúp chúng ta nhận thức và quyết tâm không lặp lại những việc làm sai trái đó. Bài sám hối được coi là một phương pháp thiền hiệu quả và cần được thực hiện thường xuyên theo lời khuyên từ Phật.

Lưu Ý Khi Tụng Bài Sám Hối Hàng Ngày

Trong bài sám hối hàng ngày, có một phần riêng dành cho việc sám hối. Khi tụng, chúng ta cần nêu rõ những tội lỗi đã làm, sau đó cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát chứng minh lòng thành muốn sám hối của mình. Đồng thời, cần nguyện rõ ràng với tâm hướng thiện, từ nay sẽ thành tâm tu học, sửa tánh, sửa tâm và giữ tâm thanh tịnh để nghiệp tội được tiêu trừ.

Ngoài bài khấn nguyện sám hối hàng ngày, chúng ta nên tìm hiểu và tụng kinh sám hối Hồng Danh để được chư Phật, Bồ Tát độ trì. Đối với người học Phật, cũng có thể nghe Chú Đại Bi hàng ngày để được tiêu tai giải nạn và hưởng vô vàn lợi ích từ Quan Thế Âm Bồ Tát.

Hướng Dẫn Cách Đọc Bài Sám Hối Hàng Ngày Tại Gia

Dù là ai, hãy chọn phương pháp đơn giản nhất và tuỳ duyên thực hiện. Chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật và lạy Phật với tâm thành kính, tâm bình an, đều mang lại hiệu quả. Mặc dù bài khấn nguyện này khá dài, nhưng khi đã hiểu đúng về sám hối, bạn sẽ thấy nghĩa lý vô cùng viên mãn và công năng diệu kỳ.

Trong quá trình tụng kinh sám hối hàng ngày, bạn cần chú ý thời gian tụng và cách tụng. Bài viết cũng sẽ giới thiệu từng bước chi tiết để bạn dễ dàng hướng dẫn bản thân khi tụng.

Để hiểu rõ hơn về công dụng và ý nghĩa của việc sám hối hàng ngày, mời bạn đọc bài viết chi tiết [tại đây](link của bài viết gốc).

![NHỮNG BÀI KINH SÁM HỐI HÀNG NGÀY](url của hình ảnh) Hình ảnh minh họa: Một người đang tụng kinh sám hối hằng ngày.

Video Kinh Sám Hối Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Ngoài việc đọc bài kinh sám hối, bạn cũng có thể tham khảo video kinh sám hối do thầy Thích Trí Thoát tụng để hiểu rõ hơn về cách thức và động lực của việc sám hối.

8 Bài Kinh Sám Hối Tụng Hàng Ngày

1. Bát-Nhã Tâm Kinh

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Sắc nào có khác gì không,
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,
Tánh chân không các pháp viên thành,
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O
Trong chân không chẳng hề có sắc,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O
Không nhãn thức đến không ý thức,
Không vô minh hoặc hết-vô-minh,
Không điều già chết chúng sanh,
Hết già, hết chết thực tình cũng không.
Không trí huệ cũng không chứng đắc,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu.
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,
Xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,
Mà ba đời chư Phật nương qua,
Bồ-đề vô thượng chứng ra,
Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là: O
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,
Lời chú thần rất mực quang minh,
Chú thần cao cả anh linh,
Là lời thần chú thật tình cao siêu.
Trừ dứt được mọi điều đau khổ,
Đúng như vầy muôn thuở không sai.
Ngài liền tuyên nói chú này,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO

2-A) Niệm Phật A-di-đà Và Thánh Chúng

(Hoặc đọc bài 2-B)

A-di-đà Phật sắc thân vàng,
Tướng tốt không gì thể sánh ngang.
Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển,
Tu-di rực rỡ ngập hào quang.
Trong ánh quang minh vô số Phật,
Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.
Bốn mươi tám nguyện vì sanh chúng,
Chín loại noi đường, bến giác sang. O
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. O
Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO

2-B) Niệm Phật Bổn Sư Và Thánh Chúng

(Hoặc đọc bài 2-A)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỉ đại xả cứu muôn loài,
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả,
Chúng con kính lễ, hướng tâm về. O
Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần) O
Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô A-na-luật Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát (3 lần) O
Nam-mô Pháp Hội Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) OO

3. Xướng Lễ

(Chủ lễ xướng hồng danh Phật và Bồ-tát, đại chúng cùng lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ trong mười phương. (1 lạy) O
Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (1 lạy) O
Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Trí Văn- thù-sư-lợi. (1 lạy) O
Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền Vương. (1 lạy) O
Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 lạy) O
Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy) O
Nhất tâm đảnh lễ các vị Tổ Sư qua các thời đại từ Ấn Độ đến Việt Nam. (1 lạy) O

4. Mấy Điều Quán Tưởng

(Hoặc đọc bài Quán Chiếu Thực Tại 4.b)

Thế Tôn lời dạy tỏ tường,
Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:
Chúng sanh rồi phải bị già,
Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O
Chúng sanh bệnh tật phải mang,
Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O
Chúng sanh, sự chết sẵn dành,
Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O
Chúng sanh phải chịu chia ly,
Giã từ tất cả, ra đi một mình
Mang theo gánh nghiệp ba sinh,
Theo ta như bóng theo hình không buông.O
Nay con nương đấng Pháp Vương
Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O

4.B) Quán Chiếu Thực Tại

(Hoặc đọc bài Mấy Điều Quán Tưởng 4.a ở trên)

Không truy tìm quá khứ,
Không ước vọng tương lai.
Quá khứ đã qua rồi,
Tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính là đây.
Không động, không lung lay.
Hãy thực hành như thế! O
Không một ai biết trước
Cái chết đến lúc nào;
Tử thần có đợi đâu,
Làm sao điều đình được.
Vì thế nên nỗ lực,
Tinh tấn suốt đêm ngày,
Tỉnh thức từng phút giây,
An trụ trong chánh niệm.
Như vậy mới xứng đáng
Người biết sống một mình,
Người ấy đã tôn vinh
Đạo nhiệm mầu vô thượng. O

5-A) Sám Mười Nguyện

Một nguyền kính lễ Như Lai
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn
Ba nguyền tu phước cúng dường
Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần
Năm nguyền tuỳ hỷ công huân
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời
Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh
Chín nguyền hằng thuận chúng sinh
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.O

5-B) Sám Quy Mạng

Cúi đầu quy mạng Phật-đà,
Pháp ngài siêu tuyệt sâu xa diệu huyền,
Thánh tăng bốn quả trọn nên.
Cúi xin Tam Bảo mở lòng độ sanh! O
Chúng con đánh mất tâm chân,
Bao đời trôi nổi biển sầu sông mê.
Thấy đâu lối thoát đường về,
Bập bềnh sóng nước trầm mê cõi trần.
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chánh đường tà,
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn thiết cúi đầu,
Tỏ bày sám-hối xin cầu Hồng ân. O
Chí thành cầu đấng Năng Nhân,
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.
Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,
Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.
Kiếp này xin nguyện xây thêm
Tòa cao phước đức vững nền đạo tâm. O
Chờ mong đạo nghiệp vun

1