Xem thêm

Kinh Vu Lan: Lời động viên từ trái tim

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Trong cuộc sống, không có gì quan trọng hơn việc chúng ta biết trân trọng và có lòng biết ơn với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Đặc biệt,...

Giới thiệu

Trong cuộc sống, không có gì quan trọng hơn việc chúng ta biết trân trọng và có lòng biết ơn với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Đặc biệt, việc báo hiếu với cha mẹ là một nhiệm vụ trọng đại mà chúng ta hãy thực hiện mỗi ngày. Một trong những phương pháp báo hiếu đầy ý nghĩa mà chúng ta có thể thực hiện là tụng kinh Vu Lan - một nghi thức truyền thống trong Phật giáo Việt Nam.

Tụng Kinh Vu Lan Bồn và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

Kinh Vu Lan Nghi thức tụng Kinh Vu Lan Bồn và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân do thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ phụ đề để đọc theo. Cuốn kinh này là một lời cầu nguyện, một sự tri ân sâu sắc đối với cha mẹ. Khi tụng kinh này, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và lòng hiếu thảo của mình, cầu nguyện cho sự an lành và hạnh phúc cho cha mẹ.

Nghi thức tụng Kinh Vu Lan và Báo Hiếu

Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài Cùng Hương. Sau đó, cùng đọc bài cúng hương để theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chung sống và cầu Phật từ giá hộ.

CÚNG HƯƠNG

Nghuyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cùng dưỡng ngôi Tâm Bảo Thề trọn đời gìn giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chung sinh Cầu Phật từ giá hộ: Tâm Bồ-đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác.

Kỳ nguyện Này là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá chung sinh. Chúng con một dạ chí thành, cùng đường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nghuyện khắp cả bảy ngôi Tâm Bảo, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-cá, Lạc Băng Giáo chủ Di-đà, cùng các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, mong từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thăng, mẹ chẳng hiện thế phước tăng thọ trường. Khắp chúng sinh rõ đường đạo đức, thoát muội mê chứng bậc quang minh. Ngưỡng mong đức cả oái linh, từ bi thượng xót chứng minh hộ trì.

Tán Phật Đấng Pháp vượng Vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loại, Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp bất kỳ, Xông đường cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận.

Quán Tưởng Phật chúng sinh tánh thường rộng lượng, Đạo cảm thông không thể ngờ tới, Lưới đế châu ví đạo trương Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, Trước bảo toạ thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Đảnh Lễ Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quả, hiện, vị lại, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tâm Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tạ-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-cá Mâu-ni Phật, Đường lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

Tán Lư Hương Lò hương vừa bén chiên đàn, Khắp xứng pháp giới đạo trương mười phương. Hiện thành mây báu kiết tường, Chư Phật rõ biết nghọn hương chí thiêng. Pháp thân toàn thể hiện tiền, Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Chú Đại Bi Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) Thiên thu thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đà ra đạ. Nam mô a rị đạ, bà lô yết đế thước bát ra đạ, bồ đề tát đoả bà đạ, ma ha tát đoả bà đạ, ma ha ca lô ni ca đạ. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả. Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị đạ, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đạ sả mế, tát bà a thả đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đạ, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt thả. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà đạ đế, ma ha phạt xà đạ đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra đạ, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá đạ, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề đạ bồ đề đạ, bồ đà đạ bồ đà đạ, di đế rị đạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, bà đạ ma na, ta bà ha. Tất đà đạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê đạ, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà đạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà đạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất đà đạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra đạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra đạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đà ra đạ. Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

Khai Kinh Kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu. Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Con này nghe thấy chuyên trì tụng, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn "Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn ẩn trụ, Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, Muốn cho chẳng mẹ khỏi vòng trầm luân. Cống dưỡng dục thâm ân đốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu hạnh vi tiên, Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vòng mẫu sanh làm ngạ quỷ, Không uống ăn tiều tuỵ hình hài, Mục Liên thấy vậy bi ai! Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, Thấy cơm, mẹ rất lo âu, Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Lòng bỏn xẻn tiền căn chứa dứt, Sợ chẳng mẹ cướp vọc của bà, Cơm đưa chẳng đến miệng đà, Hoá thành thân lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, Mau mau về đến giăng đường, Bạch cùng Sư phụ tầm phương giải nạn. Phật mới bảo rõ rằng căn cội. Rằng mẹ ước tội rất sâu, Dầu Ơn thần lực nhiệm mầu, Một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, Tiếng vọng đồn thấu đến cửu Thiên, Cùng là các bậc Thần kỳ, Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương. Cộng ba cõi sáu phương tụ tập, Cùng không phương cứu trợ mẹ ngươi, Muốn cho cứu đặng mạnh người, Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng. Pháp cứu trợ Ta toan giản nói, Cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Bèn kêu Mục Thị đến gần, Truyền cho Diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ, Mười phương Tăng đều dự lễ này, Phải toàn sắm sửa chớ chầy, Thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Lại phải sắm gối nằm nệm lót, Cùng thấu, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu, Món ăn tinh sạch báu màu, Đựng trong bình bát vẩn chầu kính đàng. Chư Đại đức mười phương thọ thực Trong bảy đời sẽ được siêu thăng, Lại thêm chẳng mẹ hiện tiền, Đặng nhờ phước đức tiêu khiển ách nạn. Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ, Dầu ở đâu cũng tụ hội về, Như người thiền định sơn khê, Tránh điều phiền não chăm về Thiền-nã. Hoặc người đặng bốn toà đạo quả, Cùng tu hành nguyện thoả vô sảnh, Hoặc người thọ hạ kinh hành, Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tống. Hoặc người đặng Lục thông tấn phát, Và những hàng Duyên Giác, Thánh Văn, Hoặc chư Bồ-tát mười phương, Hiện hình làm sai ở gần chúng sinh. Đều trì giới rất thành, rất tịnh, Đạo đức dày chánh định chơn tâm, Tất cả các bậc Thánh, phạm, Đồng lòn thọ lãnh bát cơm lục hoà. Người nào có sắm ra vật thực, Đặng cùng đường Tự tứ Tăng thời, Hiện tiền phụ mẫu của người, Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn. Tâm đồ khổ chắc rằng ra khỏi, Cảnh thành nhàn hưởng thọ tự nhiên, Như còn chẳng mẹ hiện tiền, Nhờ đó cùng đặng bảy niên thọ trường; Như chẳng mẹ bảy đời quá vọng, Sẽ hoá sánh về cõi Thiên cùng, Người thời tuấn tú hình đừng, Hào quang chiếu sáng khắp cõi chân. Phật dạy bảo mười phương Tăng chùng, Phải tuân theo thể thức sau này: Trước khi thọ thực đàn trường, Phải cầu chú nghuyện cho người tín chữa, Cầu thất thế mẹ chẳng thí chủ, Định tâm thần quán đủ đừng quên, Cho lòng định ý hành thiền, Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến đàng. Khi thọ dùng, nên ăn vật thực, Trước Phật đài hoặc tự tháp trung, Chư Tăng chú nghuyện viên dùng, Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu trợ Phật vừa nói dứt, Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng Đồng nhau tỏ dạ vui mừng, Mục Liên cùng hết khóc thần rầu buồn. Mục Liên mẫu cùng trong ngày ấy, Kiếp khổ về ngạ quỷ được tánh, Mục Liên bạch với Phật rằng: "Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nạn". Lại cùng nhờ oai thần Tâm Bảo, Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sau đệ tử xuất gia, Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ tánh. Độ chẳng mẹ còn đường tại thế, Hoặc bảy đời có thể đặng không? Phật rằng: Lời hỏi rất thường,

1