Xem thêm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: Những Giáo Lý Căn Bản Trong Đời Sống Đạo Đức

Phap Ngo Thich
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một bộ kinh cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật. Bộ kinh này tập...

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một bộ kinh cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật. Bộ kinh này tập trung vào hai chủ đề chính là hiếu với cha mẹ và phụng dưỡng sư trưởng.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Gồm Ba Quyển

Quyển Thượng

 • Phần thứ nhất: Thần thông trên cung trời Đao Lợi.
 • Phần thứ hai: Phân thân tập hội.
 • Phần thứ ba: Quán chúng sanh nghiệp duyên.
 • Phần thứ tư: Nghiệp cảm của chúng sanh.

Quyển Trung

 • Phần thứ năm: Danh hiệu của địa ngục.
 • Phần thứ sáu: Như lai tán thán.
 • Phần thứ bảy: Lợi ích cả kẻ còn người mất.
 • Phần thứ tám: Các vua diêm la khen ngợi.
 • Phần thứ chín: Xưng danh hiệu chư Phật.

Quyển Hạ

 • Phần thứ mười: So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí.
 • Phần thứ mười một: Địa thần hộ Pháp.
 • Phần thứ mười hai: Thấy nghe được lợi ích.
 • Phần thứ mười ba: Dặn dò cứu độ nhơn thiên.

Bộ kinh này gồm 13 phần, mỗi phần là một giáo lý căn bản mà người tu học Phật cần nắm rõ trong quá trình trưởng thành tâm linh và giác ngộ. Bằng cách thấm nhuần, đọc tụng và áp dụng những giáo lý này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đạt được công đức phước báu và mang lại lợi ích cho bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển Thượng bắt đầu bằng một câu chuyện về thời điểm đức Phật tại cung Trời Đao Lợi thuyết pháp. Lúc đó, tất cả chư Phật và đại Bồ Tát từ khắp nơi trong vô lượng thế giới đều đến hội họp và khen ngợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni về sức mạnh của Ngài trong việc giúp chúng sinh. Sau đó, chư Phật và đại Bồ Tát đều tới thăm đức Thế Tôn.

Trong câu chuyện này, đức Phật phát ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn và phát ra những âm thanh thiêng liêng. Điều này thu hút sự quan tâm của các vị thần từ các cõi Ta Bà và cõi nước khác đến hội họp tại cung Trời Đao Lợi. Thậm chí, cả Thần biển, Thần sông, Thần rạch, Thần cây, Thần núi, và nhiều vị thần khác đều đến tham dự.

Trưởng Giả Tử Và Bà La Môn Nữ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển Thượng còn kể về hai người đã có những phước lành đặc biệt trong quá khứ.

Trưởng giả tử trong kiếp trước đã có một nguyện vọng cao cả là trở thành Phật để giúp đỡ chúng sanh. Người này đã trải qua vô số kiếp lâu xa và tỏ ý nguyện rằng từ đời này đến vô số đời sau, sẽ giảng dạy và giải thoát tất cả chúng sanh khỏi đau khổ. Điều này đã đưa người đó trở thành một vị Bồ Tát.

Còn một phụ nữ từ dòng Bà La Môn đã có nhiều phước lành trong vô số kiếp trước. Nhưng mẹ của người này lại không tin vào đức Phật và không chấp nhận Tam Bảo. Sau khi mẹ qua đời, linh hồn của bà ấy đã rơi vào địa ngục.

1