Xem thêm

Cách tụng Kinh Địa Tạng 2021 đúng nhất dành cho các Phật tử

Phap Ngo Thich
Kinh Địa Tạng (Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện) là bộ kinh với nghĩa vụ của Địa Tạng Vương được các chùa chiền tự viên trong tháng 7 âm lịch, đặc biệt là vào lễ Vu...

Kinh Địa Tạng (Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện) là bộ kinh với nghĩa vụ của Địa Tạng Vương được các chùa chiền tự viên trong tháng 7 âm lịch, đặc biệt là vào lễ Vu Lan. Kinh Địa Tạng đã được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch từ tiếng Hán Tạng ra tiếng Việt. Kinh này do Đức Phật Thích Ca diễn nói tại cung trời Đao Lợi. Nội dung chính của Kinh Địa Tạng xoay quanh chữ Hiếu, nêu bật bổn phận, nghĩa vụ của người sống đối với người đã quá vãng.

Theo giáo lý nhà Phật, công năng và oai lực của Địa Tạng Vương bao trùm khắp 3 cõi Trời, Người và cõi âm. Việc tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo lời Phật dạy trong Kinh Địa Tạng mang lại nhiều ý nghĩa đối với các Phật tử. Nó giúp cho người tụng Kinh Địa Tạng thoát khỏi nạn thân, được thân xinh đẹp và thoát kiếp nô lệ. Nếu tụng Kinh Địa Tạng trước phút lâm chung, nó có thể giúp người sắp lâm chung đi đúng đường, tránh những hiểm nguy. Trong cuộc sống hiện tại, việc tu tập Kinh Địa Tạng giúp giải quyết hoạn nạn, nghiệp chướng và tai ương. Đối với người quá vãng, tụng Kinh Địa Tạng giúp siêu độ vong linh và gặp lại người đã mất.

Theo lời Phật, Kinh Địa Tạng muốn cảnh tỉnh tất cả chúng ta, dẹp bỏ tham sân si, tu tập ba nghiệp lành, dứt nghiệp và giải trừ vô minh tăm tối. Cuối cùng, trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình.

Cách tụng Kinh Địa Tạng

Dưới đây là nghi lễ tụng Kinh Địa Tạng mà các Phật tử có thể tham khảo:

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tính làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ đề kiên cố Chí tu đạo vững bền Xa biển khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác. (1 tiếng chuông) Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. (3 lần) (3 tiếng chuông)

KHẤN NGUYỆN

(Quỳ chắp tay khấn Tam Bảo cùng chư Thiên, thiện Thần chứng minh) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…................... hôm nay là ngày… tháng… năm… Con một lòng nương tựa Tam Bảo, con xin thực hành nghi lễ sám hối và tụng kinh... để cho con được hiểu lời Phật dạy, rèn sửa thân tâm, tu tập hóa giải nghiệp chướng, tăng trưởng phúc lành, trí tuệ khai minh. Chúng con cũng nương oai lực của Tam Bảo, oai đức của chư Tăng chùa Ba Vàng mà nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh (đọc vong linh mà mình muốn mời):... hoan hỉ về tại đàn tràng, cùng với chúng con nghe kinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Quy y trọn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kì Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. (1 tiếng chuông)

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông) Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông) Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông) Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông) Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (3 tiếng chuông)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới Tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện lớn Thọ trì kinh Địa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có kẻ thấy nghe Đều phát Bồ Đề tâm Hết một báo thân này Sinh qua cõi Cực Lạc. (1 tiếng chuông) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 tiếng chuông)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy vâng gìn giữ Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. Nam mô U Minh Giáo chủ Đại Từ - Đại Bi - Đại Nguyện Cứu Bạt Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (3 tiếng chuông)

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát: Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp Bảy là thỉnh Phật trụ thế Tám là thường theo học Phật Chín là hằng thuận chúng sinh Mười là hồi hướng khắp tất cả. (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN (Dành cho Chư Tăng)

Chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân: Thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu: Nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý: Thường tư duy Chính Pháp. Nguyện cho các tín chủ... cùng tất cả Phật tử hiện tại trong đạo tràng đã phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. (1 tiếng chuông) Nguyện cho các vong linh… tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh về nơi cõi Phật an vui. (1 tiếng chuông) Nguyện cho: Nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức, giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. (1 tiếng chuông) Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng, tam đồ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN (Dành cho Phật tử)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. (1 tiếng chuông) Chúng con nguyện mang công đức sám hối, tụng kinh ngày hôm nay của chúng con cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh có nhân duyên về trong pháp hội được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. (1 tiếng chuông) Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho... (tên......... nguyện gì đọc nấy.......), cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)…........... và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này cho hương linh.......... mất ngày......... hưởng thọ......... an táng tại............ cùng các hương linh gia tiên, các hương linh có duyên với pháp hội được chuyển hóa tâm thức, khởi các niệm từ bi, xả bỏ ái chấp, phát nguyện tu hành để sớm được thoát khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

HỒI HƯỚNG

Công phu công đức có bao nhiêu, Con xin lấy đó hồi hướng về, Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông) Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 tiếng chuông) Nguyện đem công đức tu hành này, Chan rải mười phương khắp tất cả, Hết thảy chúng con cùng các loài, Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 tiếng chuông)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông) Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 tiếng chuông)

Cần chuẩn bị gì trước khi tụng Kinh Địa Tạng?

Lời khuyên dành cho các Phật tử, mỗi ngày tụng hết 01 bộ Kinh Địa Tạng hoặc ít nhất 01 ngày chia làm 2 thời. Trong 21 ngày đến 100 ngày này, Phật tử cần phải thực hiện đúng các điều như ăn chay, không ăn hành, tỏi, kiệu, không sát sinh và cố gắng phóng sinh ít nhất 1 tháng 2 lần. Ngoài ra, trong những ngày hành trì tụng Kinh Địa Tạng, trên ban thờ luôn phải có hoa tươi, bánh kẹo hoặc quả tươi. Trước khi tụng Kinh Địa Tạng, ta nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm. Điều quan trọng khi tụng Kinh Địa Tạng là phải thể nhập được ý nghĩa trong Kinh và thực hành trong đời sống.

Với việc tụng Kinh Địa Tạng ở chùa, ta sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, việc tụng Kinh Địa Tạng ở nhà cũng rất quan trọng. Khi tụng Kinh Địa Tạng không chỉ giúp cho người tụng được yên tâm, gia đình hòa thuận mà còn giúp người đã quá vãng đi vào luân hồi. Ngoài ra, những ngày tụng Kinh Địa Tạng ở chùa, ta có thể hội ngộ với chư Tăng và được giải thích ý nghĩa sâu sắc hơn.

1