Xem thêm

Ý nghĩa, công năng và lợi ích hành trì chú Đại Bi

Phap Ngo Thich
Giải thích về Chú Đại Bi Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo, chúng được chia thành hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú). Phần hiển:...

Giải thích về Chú Đại Bi

Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo, chúng được chia thành hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú).

Phần hiển: Là phần hiển thị ý nghĩa và chân lý trong Kinh để hành giả tụng niệm, hoặc nghiên cứu theo đó áp dụng tu tập. Đây là phần giúp chúng ta hiểu công năng của câu kinh và câu chú.

Phần mật: Là phần ẩn nghĩa chỉ có chư Phật mới hiểu. Phần này chỉ biết công năng và lợi ích để hành trì.

Giải thích phần hiển

Câu Kinh "Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi" trong Chú Đại Bi giải thích công năng và diệu dụng của 84 câu chú sau đó, giúp hành giả hiểu mà hành trì cho đúng mới có hiệu nghiệm.

Trong Phát Bồ Đề Tâm Luận, Bồ tát Thiên thân đã nói rằng: "Bồ tát phát tâm lấy lòng từ bi làm đầu. Lòng đại từ của bồ tát vô lượng vô biên nên sự phát tâm cũng vô lượng vô biên mênh mông như chúng sanh giới."

Trong Kinh Duy Ma Cật, đức Phật đã dạy: "Người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát. Biển sâu còn có thể dò được, chớ thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được."

Sự linh ứng nhiệm mầu của chú Đại Bi

Mỗi bàn tay trong chú Đại Bi là biểu trưng cho công hạnh của Bồ tát vào đời độ sinh với lòng từ bi và đại bi. Vì thế, trong tâm của Bồ Tát có đại từ đại bi nhưng cần phải có đại trí tuệ. Mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, biểu trưng cho trí truệ, và mỗi nghìn con mắt biểu trưng cho đại trí tuệ.

Nếu hành giả chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ, khi gặp chướng ngại dễ bất thường tâm và hành động. Đó là lý do tại sao hành giả cần phải hành trì Đại Bi với đại từ bi và đại trí tuệ.

Ví dụ, khi chúng ta thực hành Bồ Tát đạo vào đời độ sinh và nhìn thấy một người nghiện rượu, chúng ta có từ bi và giúp họ vượt qua cơn nghiện. Tuy nhiên, nếu chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ, chúng ta sẽ tạo ra thêm khổ đau bởi rượu là chất gây hại, gây tai nạn và làm mất hạnh phúc gia đình. Vì thế, trong giới thứ năm Sa Di giới, rượu bị cấm. Đức Phật đã dạy rằng, thà uống nước đồng sôi mà chết còn hơn uống ly rượu, vì rượu làm mất đi trí tuệ.

Công năng và lợi ích hành trì Kinh, Chú (Chú Đại Bi)

Người trì kinh, chú sẽ được ba nghiệp thanh tịnh, khi ba nghiệp lắng đọng thì trí huệ sinh đồng Phật vãng Tây Phương. Điều này đòi hỏi hành giả phải giữ tam nghiệp thanh và giới dứt các điều ác, làm các việc lành.

Niệm Chú Đại Bi giúp chúng ta trì kinh mục đích nhiếp phục tam nghiệp hằng thanh tịnh để trừ được ba ác nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.

Có nhiều cách trì Chú Đại Bi như tụng nhanh, tụng thầm, tụng vô niệm niệm. Mỗi cách niệm đều có ưu điểm riêng và phù hợp với từng người.

Trì Chú Đại Bi giúp trì kinh và trì Chú linh ứng để trừ bệnh kinh phong và hưởng phúc lành.

Tổng kết

Chú Đại Bi có ý nghĩa, công năng và lợi ích rất quan trọng trong việc tu tập Phật giáo. Niệm Chú Đại Bi giúp ta giữ tam nghiệp thanh tịnh và hành động thiện, từ đó đạt được tâm vô ngại và an lạc trong cuộc sống.

Mời các bạn cùng niệm Chú Đại Bi để cảm nhận trí tuệ và từ bi của Bồ Tát trong lòng mình.

1