Xem thêm

Phân tích các khái niệm về tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả trong Kinh Kim Cang

Phap Ngo Thich
Giới thiệu về Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang được coi là một biểu hiện của tư tưởng Tính Không trong Phật giáo Đại Thừa. Kinh này dành cho những ai có tư tưởng đại...

Giới thiệu về Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang được coi là một biểu hiện của tư tưởng Tính Không trong Phật giáo Đại Thừa. Kinh này dành cho những ai có tư tưởng đại thừa, và khi người cầu học đại thừa nghe qua sẽ dễ sinh lòng hoan hỷ việc tiếp thu cũng trở nên nhẹ nhàng hứng thú hơn. Kinh Kim Cang có vai trò phá vỡ các quan niệm về ngã ái, ngã dục để chúng sinh thấy được thế giới phi hữu, vô trụ. Vô ngã luận hay tâm Không là nơi mà Bồ tát an trụ tâm đó, là điểm để Bồ tát phóng chiếu thành con đường vạn hạnh.

Ý nghĩa đề kinh

Kinh Kim Cang Bát Nhã ba-la-mật là nói về trí tuệ siêu việt vững chắc và con đường thể nhập trí tuệ ấy. Trí tuệ vững chắc này có thể chặt đứt mọi tham ái, chấp thủ và vô minh, chặt đứt hết thảy phiền nảo và khổ đau. Với sự chứng đắc tuệ giác này, chúng ta có thể thấu hiểu cõi diệu hữu qua con đường bồ tát hàng phục tâm mình, nhưng phải phá trừ ngã chấp và chấp pháp để đạt tới Tính Không.

Nội dung Kinh

Kinh Kim Cang trình bày về Trí tuệ siêu việt hay Trí Như Lai, là nơi chứng ngộ rõ cõi diệu hữu. Kinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phá trừ ngã chấp và chấp pháp để đạt tới Tính Không. Cần nhìn nhận thế giới không phải là thế giới và không bám víu vào ngã, chúng sinh, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, và tướng thọ giả.

Khái niệm về tướng

Trong Kinh Kim Cang, tướng ngã là ý tưởng về một thật ngã tiềm ẩn dưới cái thân thô phù, tướng nhân là ý tưởng về một thực thể gọi là Pudgala, tướng chúng sinh là ý tưởng về sự tồn tại của chúng sinh, và tướng thọ giả là ý tưởng về một linh hồn tồn tại trong mỗi chúng sinh. Tất cả các tướng này đều phải được phá trừ để đạt tới Tính Không.

Phá trừ ngã chấp và chấp pháp

Phá trừ ngã chấp và chấp pháp có lợi ích rất lớn. Nếu chúng ta phá trừ ngã chấp và chấp pháp, cuộc sống sẽ trở nên bình an và không bị chi phối bởi các tình cảm, mong muốn và định kiến. Quan hệ cá nhân và quan hệ xã hội cũng sẽ được cải thiện khi chúng ta không chấp trước vào ngã và pháp. Mọi mối quan hệ trong xã hội sẽ trở nên tốt đẹp và không có khổ đau.

Kết luận

Phá trừ ngã chấp và chấp pháp là một yếu tố quan trọng để đạt tới Tính Không và giải thoát khỏi khổ đau của cuộc sống. Chúng ta cần nhận thức rõ về tác động của ngã chấp và chấp pháp đối với cuộc sống và công việc tu tập. Cần phá trừ các tướng như tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, và tướng thọ giả để đạt tới Tính Không và vô tâm.

1