HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC TRÍ (1867-1932): MỘT TRONG NHỮNG CAO TĂNG CỦA PHẬT GIÁO QUẢNG NAM

Phap Ngo Thich
Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Diệu, sinh giờ Hợi ngày 19 tháng 10 năm Đinh Mão (1867), tại xã Mỹ Khê, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay là quận Sơn Trà, thành phố...

Hòa thượng thích phước trí Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Diệu, sinh giờ Hợi ngày 19 tháng 10 năm Đinh Mão (1867), tại xã Mỹ Khê, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay là quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

NHỮNG NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

Xuất gia và nhận pháp danh

Khi Hòa thượng Thích Phước Trí chỉ mới 11 tuổi, thân phụ đã qua đời. Lúc đó, ngài đã quyết định vào chùa Tam Thai trên núi Ngũ Hành để xuất gia. Ngài được Hòa thượng trụ trì Ấn Thanh, hiệu Chí Thành thu nhận làm đệ tử và ban cho pháp danh Chơn Pháp, tự Đạo Diệu.

Đời sống tu hành và nhận pháp hiệu

Ngài được triều đình phong chức Tăng cang và được ban cho giới đao và độ điệp. Ngài chứng minh cho dân làng trùng tu đình làng Mỹ Khê. Vào giai đoạn triều Thành Thái, ngài cùng với Hòa thượng Thích Trí Thủ trở thành những cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Những đóng góp cho Phật giáo Quảng Nam

Hòa thượng Thích Phước Trí là một trong những cao tăng quan trọng của Phật giáo Quảng Nam thời cận đại. Đạo nghiệp của ngài đã được các đệ tử kế thừa và tiếp nối. Ba vị trụ trì chùa Linh Ứng, chùa Vu Lan và chùa Phổ Đà đã được phú pháp bằng chữ Tôn và được gọi là "Tam Tôn" của Ngũ Hành Sơn. Chín vị trụ trì này đã góp phần rất lớn vào công cuộc chấn hưng Phật giáo tại Quảng Nam.

KẾT LUẬN

Hòa thượng Thích Phước Trí là một trong những cao tăng kiệt xuất của Phật giáo Quảng Nam. Ngài đã có sự đóng góp to lớn vào sự phát triển và chấn hưng của Phật giáo trong khu vực này. Đạo nghiệp của ngài vẫn được kế thừa bởi các đệ tử, đảm bảo sự tiếp nối và phát triển của tôn giáo. Hòa thượng Thích Phước Trí sẽ mãi mãi được tôn vinh trong lòng người dân Quảng Nam.

1