Về phương pháp phát triển cộng đồng (PTCĐ)

0
107

Phương pháp PTCĐ được hình thành nhằm tạo điều kiện cải thiện về kinh tế xã hội cho cộng đồng, nhấn mạnh sự tham gia của quần chúng, biết định hướng nhu cầu, tự lực, nâng cao ý thức, tăng quyền lực cho cộng đồng. Trọng tâm của phương pháp này là sự hội nhập và tính bền vững. Người ta giả định rằng, để dân chúng có thể tự kiếm soát và định hướng cho số phận của chính họ, trước hết, họ phải nhận ra được giá trị và sức mạnh của chính họ.

Phương pháp PTCĐ tạo điều kiện cho các thành viên trong cộng đồng được tham gia vào mọi phương diện liên quan đến tiến trình phát triển. Ở đó, tính sáng tạo, năng lực của quần chúng được sử dụng để cải thiện chính cuộc sống của họ thông qua những tiến trình dân chủ và những nỗ lực tự nguyện. Trong hoàn cảnh lý tưởng, những thành viên cộng đồng tự tổ chức lại một cách dân chủ để: a) xác định nhu cầu, khó khăn, vấn đề; b) triển khai kế hoạch và chiến lược nhằm đáp ứng những nhu cầu này và c) thực hiện kế hoạch với sự tham gia tối đa của cộng đồng để đạt kết quả.

Để thành công, phương pháp hướng tới đối tượng đòi hòi một quá trình tăng quyền lực, nâng cao nhận thức và phát huy khả năng lãnh đạo trong cộng đồng. Điều thiết yếu của quá trình này phải được chính cộng đồng khởi xướng, tiếp theo đó là khả năng người lãnh đạo cộng đồng nhằm giúp cộng đồng tham gia xác định những vấn đề để giải quyết và chọn ra những chiến lược thích hợp nhất cũng như triển khai những dự án để thực hiện chiến lược này.

Triển khai những dự án cộng đồng bao gồm các bước như hiểu biết cộng đồng, thẩm định nhu cầu, xác định mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể dựa trên nhu cầu đã được xác định, thẩm định những nguồn lực dự trữ và những trở ngại, xác định cũng như sắp xếp các hoạt động của dự án. Khi bắt đầu thực hiện dự án thì cần phối hợp và giám sát thường xuyên, điều quan trọng nữa là phải liên tục lượng giá những dự án PTCĐ.

TTH dịch (“Community Empowerment”/Viện TLH)