Vài hình ảnh thi công PHẦN MÓNG

0
110
Xin giới thiệu vài hình ảnh thi công PHẦN MÓNG của chánh điện:

Khoancọc

Þ400

Bo sắt

Hố dung dịch

Hạ ống sinh và ống đổ


Hạ nòng sắt

Lấy mẫu bê-tông đến trung tâm kiểm định.

Đoàn xe tập kết chuẩn bị nhồi cọc


Nhồi cọc Þ600 tại dàn khoan số 1


Nhồi cọc Þ600 tại dàn khoan số 2