Tiến độ thi công đài cọc và tầng trệt (1)

0
95


Chuẩn bị đổ đài cọc

Kiểm tra tiến độ thi công

Đào hố cho đài cọc mới

Kiểm tra vật tư và dụng cụ thi công

Đài cọc điển hình

Tập kết vật tư và dụng cụ thi công