Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án Mạt-na thức của Phật giáo từ góc nhìn Tâm lý học

0
154

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Đỗ Thanh Xuân

Họ và tên Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Văn Điều


(nguồn: Học viện Khoa học xã hội)