THÔNG BÁO V/v: tổ chức lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm

0
155

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm

 

Kính thưa quí Phật tử!

 

Nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 9 năm Ất Mùi, chùa Diệu Pháp tổ chức khóa Lễ trì chú Đại bi và đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.

Thời gian: ngày 19 tháng 9 năm Ất Mùi (tức ngày 31/10/2015 Dương lịch).

 Chương trình cụ thể như sau:

– 08 giờ đến 11 giờ: Trì chú Đại bi và Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế  Âm.

– 14 giờ: Trì chú Đại bi.

– 17 giờ: Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Đức Bồ tát Quan Thế Âm.

Nay xin thông báo đến toàn thể Phật tử được biết.

 

                                       CHÙA DIỆU PHÁP