Thông báo ngày bảo vệ luận án

0
107
Ngày bảo vệ luận án tiến sĩ Tâm lý học của Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Xuân là 26.9.2014 tại Hội trường 710 Học viện Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).


(nguồn: Học viện Khoa học xã hội)