Thông báo

0
139

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA DIỆU PHÁP

NHỮNG HẠNG MỤC CÒN THIẾU KINH PHÍ

– Sơn nước và bộ trét tường                       30.000.000 VNĐ

– Mái ngói                                                     100.000.000VNĐ
(Phật tử Diệu Thanh đã cúng dường toàn bộ tiền ngói)
 
– Vật liệu xây dựng                                    120.000.000VNĐ
 
– Trang thiết bị                                         80.000.000 VNĐ
 
– Sắt                                                            120.000.000VNĐ
 
– Đá Granite                                             45.000.000 VNĐ
 
– Đèn điện                                                 20.000.000 VNĐ

– Công thợ                                                    200.000.000VNĐ

Tổng cộng                                                   615.000.000VNĐ

Trên đây là những hạng mục đang thiếu kinh phí.

Kính thông báo đến quý Phật tử gần xa hoan hỷ phát tâm đóng góp cúng dường để ngôi Tam bảo chùa Diệu Pháp sớm được hoàn thiện.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát

                                                           Trụ trì chùa Diệu Pháp

                                                       Đại đức Thích Nguyên Pháp