THÔNG BẠCH v/v tổ chức pháp đàn Địa Tạng

0
144

THÔNG BẠCH

Tháng 7 về, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại đến với những người con Phật. Đây là dịp hàng đệ tử xuất gia, tại gia bày tỏ tấm lòng hiếu đạo tri ân với những bậc sanh thành dưỡng dục cũng như niệm ân những bậc tiền bối có công với quốc gia dân tộc.

Noi theo gương hiếu hạnh của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên và đại thệ nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề”, Chư Tăng chùa Diệu Pháp thiết lễ PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG – CHẨN TẾ BẠT ĐỘ GIẢI OAN VÀO 3 ngày 27, 28, 29/07/Giáp Ngọ (nhằm 22, 23, 24/08/2014) cung thỉnh chư tôn đức đăng đàn trì tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, Chẩn Tế Bạt Độ Giải Oan chư âm linh cô hồn, kỳ siêu cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, thân bằng quyến thuộc đã qua đời, thai nhi sản nạn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn… Đây là một đại lễ kỳ siêu rất quan trọng giúp cho âm linh cô hồn được vãng sanh cõi Tịnh Độ, người còn sống được nhiều an vui hạnh phúc.

Nay chùa Diệu Pháp kính thông bạch đến toàn thể quý Phật tử xa gần cùng phát tâm hỗ trợ với bổn tự để buổi Đại lễ được thành tựu viên mãn.

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

CHÙA DIỆU PHÁP

Lưu ý: Quý Phật tử nào có tâm thành muốn kỳ siêu cho cha mẹ, ông bà cùng cửu huyền thất tổ và phát tâm cúng dường Pháp Đàn xin liên hệ ghi danh tại bàn tiếp khách chùa để được quý Thầy hướng dẫn cụ thể.