THÔNG BẠCH TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2555 – DL. 2011

0
294

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     —— o0o ——                                                                       ——— O0O ———-
Số:063/TB.HĐTS                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2011

THÔNG BẠCH
TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2555 – DL. 2011

Kính gởi: BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH – THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

Kính thưa Quý Ban,

– Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ,Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) đểthúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm,trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2011 của GHPGVN.

Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tăng sự Trungương hướng dẫn việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2555 – DL.2011 tại cácTỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước như sau:

A. Về mặt tổ chức :

1. Việc tổ chức An cư Kiết hạ do Ban Trị sự chịu trách nhiệm xin phépvà ấn định địa điểm. Mỗi đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo có thể tổchức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên; Tăng, Ni an cư riêng biệt. NếuBan Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo ủy nhiệm cho Ban Đại diện Phậtgiáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh tổ chức, đều phải thựchiện theo các quy định đã nêu.

2. Đối với những đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo không đủ điều kiện tổchức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên Tỉnh và đề nghị Chính quyềnđịa phương cho Tăng Ni đến ACKH tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo có tổchức An cư Kiết hạ tập trung.

Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường hạ tập trung (nội thiền) thựctập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hànhgiả an cư.

Đối với những cơ sở Tự viện tập thể có đông Tăng Ni, muốn tổ chức An cưtại chỗ thì phải đăng ký và được Ban Đại diện, Ban Trị sự Tỉnh, Thànhhội Phật giáo chấp thuận bằng văn bản mới được tổ chức. 

Tùy theo điều kiện và khả năng của địaphương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo có thể tổ chức khóa Bồidưỡng Trụ trì hoặc một số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư Kiếthạ.

B. Thủ tục hành chánh:

1. Về mặt Giáo hội:

a. Điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện,Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh tổ chức, Ban Đại diện Phật giáo phải chịutrách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

b. Điểm An cư Kiết hạ do Ban Trị sự Tỉnh,Thành hội Phật giáo tổ chức, Ban Trị sự chịu trách nhiệm đăng ký trựctiếp với Trung ương Giáo hội.

2. Về mặt Luật pháp:

Việc tổ chức An cư Kiết hạ phải chấp hành đúng các quy định của điều 20, Chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

a. Đối với những điểm ACKH tập trung cấpQuận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh (sau đây gọi chung là Quận)thì đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân Quận.

b. Đối với những điểm ACKH tập trung cấp Tỉnh, Thành phố thì đăng ký với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành phố.

c. Đối với Tăng Ni ở các Tỉnh, Thành hộikhác đến xin ACKH tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo có tổ chức An cưtập trung thì phải được sự cho phép của Ban Trị sự, Chính quyền nơi đivà nơi đến.

3. Hồ sơ xin phép :

a. Trường hợp An cư Kiết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 20 vị Tỳ kheo thườngtrú trở lên muốn an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Đại diện, Ban Trịsự. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch tríchngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ giới; Ban Chức sự,chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Đại diện Phật giáocấp Quận và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo thì mới được phép tổchức.

b. Đối với những điểm An cư Kiết hạ tậptrung cấp Quận, Huyện, Thị xã, Tỉnh, Thành phố do Ban Đại diện, Ban Trịsự Phật giáo tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăngký, danh sách Ban chức sự, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tuhọc, danh sách hành giả an cư Kiết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họtên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thườngtrú).

c. Sau khi được sự chấp thuận của Chínhquyền địa phương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo làm giấy giớithiệu xin tạm vắng, tạm trú cho Tăng Ni và đăng ký tạm trú với Chínhquyền địa phương nơi có trường Hạ.

C. Nội dung sinh hoạt trong 3 tháng An cư Kiết hạ :

Để đạt được mục đích của việc an cư kiết hạ là thúc liễm thân tâm traudồi Giới hạnh, tu tập Định Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạtđộng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩaxã hội”, Ban tổ chức các Điểm an cư tập trung cần chú trọng một số nộidung cơ bản sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinhhành… giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

2. Tùy theo trình độ của Tăng Ni từng địa phương, Ban Giảng huấn có thểtrích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề chohành giả An cư tại các Trường Hạ.

3. Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ trì và Tăng Ni lớn tuổi, cóthể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chánh Giáohội theo một số tài liệu như: Luật học đại cương, Yết ma Chỉ Nam, tàiliệu liên quan đến quan điểm Trụ trì, Hiến chương Giáo hội, Nội quy BanTăng sự Trung ương, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáohội và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, nhất là kế hoạch, chươngtrình lễ Kỷ niệm, Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáoViệt Nam.

4. Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ, nên chú trọng đến việcphát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tậpdiễn giảng và làm báo tường. Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trịsự, Ban Giảng huấn các Trường hạ tổ chức và hướng dẫn. Nếu có yêu cầunhờ Trung ương Giáo hội hỗ trợ thì đề nghị Quý Ban Trị sự có công văngửi về Văn phòng TWGH trước ngày khai Hạ một tháng để tiện việc sắp xếp.

5. Sắp xếp thời gian mời vị đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo/Dântộc, Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Thành phố đến trình bày một số vấn đề liênquan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nướcban hành, Pháp lệnh sinh hoạt Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định 22/CP cũngnhư báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

D. Thời gian An cư Kiết hạ :

1. Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất sĩ thời gian tiền An cư bắtđầu vào ngày 16 tháng 04 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch.

2. Đối với Phật giáo Nam Tông thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.

E. Thời gian gởi báo cáo kết quả tổ chức An cư kiết hạ về Văn phòng TWGH:

Sau khi công tác tổ chức An cư Kiết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng BanTrị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành lập danh sách Tăng Ni an cưtập trung và Tăng Ni an cư tại chỗ gửi về Văn phòng Trung ương Giáohội. Danh sách phân làm hai loại :

1. Danh sách Tăng Ni đã được TWGH cấp chứng điệp An cư Kiết hạ.

2. Danh sách Tăng Ni an cư kiết hạ lần đầu để Trung ương Giáo hội xétduyệt cấp chứng điệp An cư Kiết hạ cho Tăng Ni. Danh sách lập theo mẫulý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sinh, năm thọ giớiTỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, địa chỉ thường trú, địa chỉ An cư Kiết hạ

– Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ gồm có: Đơn xin an cư Kiết hạ,bản sao Giấy chứng điệp Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do Trung ương Giáohội cấp, 2 ảnh màu 2×3.

3. Đối với những hành giả an cư giới phẩm Sa di, Sa di Ni, Thức Xoa, doBan Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo cấp giấy chứng nhận an cư.

4. Thời gian gửi hồ sơ Tăng Ni đăng ký An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch.

– Các Tỉnh – Thành phố phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ, Thành phố Hà Nội.

– Các Tỉnh – Thành phố phía Nam gởi về Văn phòng 2 TWGH – Thiền việnQuảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận :                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
– Như trên                                                              PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
– UBTW MTTQVN                                        PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC TĂNG SỰ T.Ư
– Ban Tôn giáo Chính phủ                                                      (đã ký)
– Văn phòng T.176                                                    Hoà Thượng THÍCH TỪ NHƠN
– VP Ban Dân Vận TW (T.78)
– UBND, UBMTTQ, SNV-BTG các Tỉnh, TP
“để kính tường và giúp đỡ”
– Lưu VPI – VPII